Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace »

Dotace

Podpory a dotace pro zemědělství a venkov v ČR.

18/05/20

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 20. května 2020 spouští příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec.

Lenka Brožková

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 20. května 2020 spouští příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Toto kolo bude otevřeno v 9.00 hodin. Pro 11. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec byl stanoven limit 250 žádost. Do tohoto kola programu se mohou hlásit pouze ti žadatelé, kteří v uplynulých 12 měsících neuzavřeli s PGRLF smlouvu […]

07/05/20

Generování potvrzení citlivých plodin pro zelenou naftu

Lenka Brožková

Pokud žádáte o zelenou naftu čtvrtletně a dokládáte sazbu podílem citlivých plodin, pak tisk č. 1 zelené nafty z LPIS tiskněte až poté, co podáte jednotnou žádost na rok 2020. O tom, že data jednotné žádosti jsou v systému LPIS k dispozici se přesvědčíte na záložce Dotace na detailu subjektu v LPIS, na které musí […]

10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

Lenka Brožková

05/05/20

10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Lenka Brožková

Dne 4. 5. 2020 podepsal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 10. kolo příjmu žádostí. V 10. kole budou podpořeny investice do zemědělských a potravinářských podniků za 3,4 mld. Kč. Kolo je zaměřeno na posílení soběstačnosti citlivých sektorů. Hlavní změny […]

29/04/20

Prodloužení termínu podávání jednotné žádosti

Lenka Brožková

V souvislosti s krizovou epidemiologickou situací bylo zveřejněno ve sbírce zákonů nařízení o prodloužení termínu podávání jednotné žádosti. Ministr zemědělství Miroslav Toman prodloužil termín příjmu tzv. Jednotných žádostí až do 15. června 2020, aby měli žadatelé více času na přípravu příslušných žádostí a zajištění podkladů v současné omezené krizové situaci. (Tisková zpráva: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_prijem-jednotnych-zadosti-se-prodluzuje.html) V této souvislosti […]

27/04/20

SZIF – Monitoring podnikatelského plánu/projektu -Monitorovací list za rok 2019

Lenka Brožková

Na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 umístěny monitorovací listy za rok 2019 k vyplnění. Monitorovací zprávu za rok 2019 je povinnost odevzdat prostřednictví Portálu farmáře do 31.07.2020.Monitorovací zpráva je umístěna na Portálu farmáře v záložce: Nová podání→V […]

24/04/20

Ochrana přírody – Informace pro zemědělce a vlastníky zemědělských pozemků

Lenka Brožková

Probíhá revize zemědělských ploch, na které jsou poskytovány dotace na ošetřování travních porostů . V současné době probíhá na regionálních pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, na správách národních parků a na krajských a újezdních úřadech aktualizace podkladů v LPIS pro poskytování zemědělských dotací v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 v gesci Ministerstva zemědělství. Agroenvironmnetálně-klimatická opatření […]