Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

31/05/23

Informace k zasílání dat o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě

smf

Novelou rostlinolékařského zákona č. 273/2022 Sb., konkrétně ustanovením § 60 odst. 7, se od 1. 7. 2023 zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 200 hektarů zemědělské půdy dle LPIS povinnost vést záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků v elektronické podobě umožňující jejich následné zpracování a předávat je do konce měsíce následujícího po aplikaci.

30/05/23

Představení systému AMS a jeho využití v praxi

smf

Pardubický kraj: 13.-14. 6. 2023, zemědělská výstava Naše pole, Nabočany, 538 62 Hrochův Týnec

24/05/23

Příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2022

smf

DP 19.C. – Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ

15/05/23

Odběr novinek v souvislosti se SZP

smf

Rok 2023 s sebou přinese významné změny v nové SZP, které se dotknou každého zemědělce. Z tohoto důvodu se Ministerstvo zemědělství rozhodlo zřídit na Portálu farmáře novou sekci Nová SZP do které budou vkládány odkazy na webináře či ostatní zprávy z tohoto administrativního okruhu.

12/05/23

Tisk osevů pro potřeby pojištění

smf

V LPIS byl upraven tisk č. 29, který je využíván pro potřeby pojištění plodin. Upozorňujeme, že je nutné volit variantu tisku „Posl. odeslaný předtisk k roku“ anebo „Evidenci zem. parcel k 31.5.“. Varianta „Data jednotné žádosti“ bude plně funkční cca 20.5. poté, co budou načtena data podaných žádostí na SZIF. Varianta „Posl. odeslaný předtisk k roku“ je nicméně alternativou, která pro účely pojištění je dostatečná.

11/05/23

Výskyt hraboše polního v dubnu 2023

smf

Z výsledků dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) vyplývá, že v dubnu došlo celorepublikově k významnému poklesu stavu populací hraboše polního. Průměrný počet 305 aktivních východů z nor na hektar představuje hodnotu 6,1násobku prahu škodlivosti. V krajích Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský se však hodnoty populací pohybovaly stále nad úrovní 10násobku prahu škodlivosti.