Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

15/01/24

Změny ve vedení elektronické evidence hnojení po novele zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech

smf

S účinností od 1.1. 2024 mají povinnost vést evidenci hnojení v elektronické podobě pouze zemědělci s výměrou evidovanou v evidenci půdy větší než 200 ha. Zdroj: MZe

12/01/24

Informace o výsledcích kontrol chovatelů včel v roce 2023

smf

V roce 2023 zkontrolovala Česká plemenářská inspekce 317 chovatelů včel, z toho u 81 chovatelů bylo kontrolou na místě zjištěno porušení plemenářského zákona.

27/12/23

Upozornění na změnu způsobu označování jelenovitých

smf

V rámci EU je nová povinnost označovat jelenovité individuálním způsobem – tedy každé zvíře bude označeno dvěma ušními známkami s jedinečným číslem zvířete.

12/12/23

Informace pro žadatele – prokazování produkce EZ 2023

smf

Pro žadatele, kteří hospodaří v režimu ekologického zemědělství (EZ) a pobírají finanční podporu v rámci opatření Ekologické zemědělství (podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb.) pro dotační titul Pěstování zeleniny a speciálních bylin, Pěstování ostatních plodin, Pěstování jahodníku, je stále platná povinnost plnit podmínku prokazování minimální úrovně vlastních výnosů převažující plodiny.

04/12/23

Zahájení povinných školení v rámci opatření Ekologické zemědělství

smf

 Podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, je povinné splnit účast na školení jednou za pětiletý závazek, a to nejpozději do konce čtvrtého roku plnění víceletých podmínek. Toto povinné školení zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který realizací pověřil Bioinstitut o.p.s. Povinné školení EZ je zpoplatněno, jelikož […]

13/10/23

HLÁŠENÍ o používání sedimentů

smf

Zemědělští podnikatelé, kteří používají sedimenty na zemědělské půdě, mají dle § 9 odst. 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, povinnost zaslat ústavu hlášení nejpozději 14 dnů před jejich použitím. Pro zaslání hlášení je potřeba použít přílohu č. 7 vyhlášky č. 257/2009 Sb. Elektronické podání je možné Místo podání: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský […]

12/10/23

HLÁŠENÍ o používání upravených kalů

smf

Zemědělští podnikatelé, kteří používají upravené kaly na zemědělské půdě, mají dle § 9 odst. 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, povinnost zaslat ústavu nejpozději 14 dnů před jejich použitím hlášení dle prováděcího předpisu. Formulář hlášení je přílohou č. 5 vyhl. č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv. Elektronické podání je možné Místo […]

13/08/23

Dotazy a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin (POR) a pomocných prostředků na ochranu rostlin (PP) dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR

smf

V přiloženém dokumentu naleznete otázky a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání POR a PP dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1. 7. 2023. Dokument ke stažení Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

09/08/23

Přeprava na jatka nemocných nebo zraněných zvířat

smf

V souvislosti s nedávnými medializovanými případy nevhodného a nešetrného zacházení se zvířaty při jejich transportu a na jatkách vydala Státní veterinární správa upozornění na část legislativy, která se týká nemocných, vyčerpaných nebo zraněných zvířat určených k porážce na jatkách. Zdroj: ČSCHMS