Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

30/09/22

Označení přípravků na ochranu rostlin 2D kódy a zasílání dat do datového úložiště

smf

Dne 22. 9. 2022 byla ve sbírce zákonů publikována novela zákona o rostlinolékařské péči, která mimo jiné přináší povinnost označení přípravků na ochranu rostlin určených pro profesionální uživatele (dále jen „přípravky“) 2D kódy a distributorům těchto přípravků zasílat údaje o těchto přípravcích do úložiště dat. Zdroj: MZe

20/09/22

Zářijový odhad sklizně jádrovin

PV

Z výsledků zářijového odhadu sklizně jádrovin, kterou provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vyplývá, že počasí v tomto roce více přálo jabloním než hrušním.

09/09/22

Ověření různých systémů organického hnojení – Výroční zpráva ze stacionární polní zkoušky za rok 2021

PV

Ověření různých systémů organického hnojení je dlouhodobou polní zkouškou, která ověřuje možnost minimalizace, případně úplné vynechání hnojení minerálními hnojivy, s cílem prokázat možnou míru náh

18/08/22

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2016 – 2021

PV

Agrochemické zkoušení zemědělských půd představuje pravidelné zjišťování vybraných parametrů půdní úrodnosti s možností usměrňovat používání hnojiv.

15/08/22

EVIDENCE HNOJENÍ – PŘEDÁVÁNÍ DAT UKZUZ (1.1. – 31.1.2023) V SOUBORU EXCEL

smf

Všichni zemědělci s výměrou půdy nad 20,0 hektarů zpracovávají už letos evidenci hnojení za rok 2022 v elektronické podobě a od 1.1.2023 do 31.1.2023 ji budou povinně odesílat přes „tlačítko“ na Portálu farmáře na UKZÚZ. Elektronická forma evidence znamená že: – vedete evidenci na Portálu farmáře MZE a pošlete ji přes Evidence přípravků a hnojiv – Předání dat […]

01/08/22

Bilance N za hospodářský rok 2021/2022

smf

  Pro výpočet bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022 (povinnost pro závody s výměrou nad 30 ha, hospodařící ve zranitelných oblastech, a to i částečně) jsme opět připravili jednoduchý sešit v excelu. Výpočet je stejný jako za předchozí rok, s několika úpravami: výnosy do listu „Plodiny“, příp. „Ztráty“ důsledně uvádějte v „čisté hmotnosti“, ovšem stejně […]