Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

20/06/24

ČR získala oficiální status země prosté plicní nákazy skotu

smf

V uplynulém týdnu se v Paříži uskutečnilo 91. generální zasedání Světové organizace pro zdraví zvířat (The World Organisation for Animal Health – WOAH), na kterém ČR obdržela status země prosté plicní nákazy skotu. zdroj: SVS

06/06/24

V České republice se daří snižovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin !

smf

Čeští zemědělci snížili v letech 2018 až 2023 spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 10,4 %. Zdroj: MZe

15/01/24

Změny ve vedení elektronické evidence hnojení po novele zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech

smf

S účinností od 1.1. 2024 mají povinnost vést evidenci hnojení v elektronické podobě pouze zemědělci s výměrou evidovanou v evidenci půdy větší než 200 ha. Zdroj: MZe

12/01/24

Informace o výsledcích kontrol chovatelů včel v roce 2023

smf

V roce 2023 zkontrolovala Česká plemenářská inspekce 317 chovatelů včel, z toho u 81 chovatelů bylo kontrolou na místě zjištěno porušení plemenářského zákona.

27/12/23

Upozornění na změnu způsobu označování jelenovitých

smf

V rámci EU je nová povinnost označovat jelenovité individuálním způsobem – tedy každé zvíře bude označeno dvěma ušními známkami s jedinečným číslem zvířete.

12/12/23

Informace pro žadatele – prokazování produkce EZ 2023

smf

Pro žadatele, kteří hospodaří v režimu ekologického zemědělství (EZ) a pobírají finanční podporu v rámci opatření Ekologické zemědělství (podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb.) pro dotační titul Pěstování zeleniny a speciálních bylin, Pěstování ostatních plodin, Pěstování jahodníku, je stále platná povinnost plnit podmínku prokazování minimální úrovně vlastních výnosů převažující plodiny.

04/12/23

Zahájení povinných školení v rámci opatření Ekologické zemědělství

smf

 Podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, je povinné splnit účast na školení jednou za pětiletý závazek, a to nejpozději do konce čtvrtého roku plnění víceletých podmínek. Toto povinné školení zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který realizací pověřil Bioinstitut o.p.s. Povinné školení EZ je zpoplatněno, jelikož […]

13/10/23

HLÁŠENÍ o používání sedimentů

smf

Zemědělští podnikatelé, kteří používají sedimenty na zemědělské půdě, mají dle § 9 odst. 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, povinnost zaslat ústavu hlášení nejpozději 14 dnů před jejich použitím. Pro zaslání hlášení je potřeba použít přílohu č. 7 vyhlášky č. 257/2009 Sb. Elektronické podání je možné Místo podání: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský […]

12/10/23

HLÁŠENÍ o používání upravených kalů

smf

Zemědělští podnikatelé, kteří používají upravené kaly na zemědělské půdě, mají dle § 9 odst. 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, povinnost zaslat ústavu nejpozději 14 dnů před jejich použitím hlášení dle prováděcího předpisu. Formulář hlášení je přílohou č. 5 vyhl. č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv. Elektronické podání je možné Místo […]