Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ochrana včel před otravami způsobenými přípravky na ochranu rostlin

23/05/13
smf

Tisková zpráva SRS.

Ochrana včel před otravami způsobenými přípravky na ochranu rostlin
22.5.2013
Včela medonosná je neodmyslitelným hmyzím druhem, který se vyskytuje všude tam, kde se zároveň vyskytují kvetoucí rostliny. Tento blanokřídlý hmyz je nutné chránit, a to zvláště pak v agroekosystémech, které jsou často ošetřovány přípravky na ochranu rostlin, které mohou být pro včely nebezpečné.
Ochrana včel při používání přípravků na ochranu rostlin je zakotvena v zákoně č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Ustanovení tohoto zákona regulují používání přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k ochraně včel, přičemž podrobnosti stanovuje prováděcí vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.
"Otravy včel mohou být způsobeny různými faktory a jejich kombinacemi. Zemědělec například může špatně vyhodnotit stav porostu z hlediska výskytu kvetoucích rostlin, aplikovat přípravek za nevhodných povětrnostních podmínek, nebo třeba ošetřovat porost špatně vymytou aplikační technikou, přičemž přípravky po předchozí aplikaci mohou spolu s použitým přípravkem vytvořit směs, která je pro včely nebezpečná,“ upozorňuje ředitel SRS Zdeněk Mach a dodává: „Vzhledem k podobné tělesné stavbě včely a hmyzích škůdců, je riziko úhynu včel při nesprávném použití přípravků na ochranu rostlin vysoké. Pokud ošetřovatel porostu nerespektuje omezení vyplývající z údajů uvedených na etiketě každého konkrétního přípravku, může i sebenepatrnějším opomenutím způsobit otravu.“ Veškeré přípravky na ochranu rostlin povolené v České republice jsou uvedeny v Registru přípravků na ochranu rostlin na webu SRS, a to včetně jejich použití, dávkování a klasifikace dle nebezpečnosti pro včely.
Pokud chovatel zjistí, že došlo k úhynu včel a má-li podezření, že k tomuto úhynu došlo v důsledku použití přípravků na ochranu rostlin, je nezbytné, aby toto zjištění neprodleně nahlásil na Krajskou veterinární správu, která společně se Státní rostlinolékařskou správou provede místní šetření, případně odebere vzorky uhynulých včel a ošetřeného porostu. Inspektoři SRS dále provedou kontrolu evidence přípravků u vybraných zemědělských subjektů a specifikují účinné látky přípravků pro následné laboratorní rozbory, neboť chemické analýzy musí potvrdit nebo vyvrátit přítomnost předem vytipovaných účinných látek.
Je nutné si uvědomit, že ač byla prokázána přítomnost účinné látky přípravku ve vzorcích včel anebo v ošetřené biomase porostu, neznamená to, že ošetřovatel porostu automaticky způsobil jejich otravu. Rozhodující je, zda byl k ošetření použit přípravek v souladu s etiketou a byla dodržena všechna ustanovení rostlinolékařského zákona,“ uzavírá Zdeněk Mach. Objektivní odhalení viníka otravy není však jednoduché, neboť dolet včel za snůškou je až 5 kilometrů a navíc včela pudově odlétá uhynout mimo úl, což ztěžuje odběr vzorků.
Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS
Kontakt s médii:
725 358 724
e-mail: zbynek.skodacek@srs.cz
www.srs.cz