Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

ČIŽP a novela vodního zákona

24/10/11
smf

Novela vodního zákona změnila systém záloh u podzemních vod. Zdroj: ČIŽP

Novela vodního zákona změnila systém záloh u podzemních vod
Novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb. došlo k významné změně systému vyměřování záloh na poplatky za odebrané množství podzemní vody. Na základě této změny nemusí zpoplatnění odběratelé podzemních vod podávat každoročně poplatkové hlášení o stanovení záloh České inspekci životního prostředí (ČIŽP), pokud u nich nedošlo ke změně či zrušení povolení k odběru podzemních vod.
Změna platí pro všechny zpoplatněné odběratele, tedy odběratele podzemních vod, kteří tyto vody odebírají v množství vyšším než 6 000 m3 za kalendářní rok nebo 500 m3 za kalendářní měsíc. Pochopitelně jsou zde myšleni pouze odběratelé čerpající vodu přímo ze zdrojů podzemních vod, nikoli odběratelé napojení na veřejné vodovody, kteří za vodu platí svému dodavateli – provozovateli vodovodu (tj. platby tzv. „vodného“ nemají charakter poplatků dle vodního zákona  a odběratelé napojení na veřejné vodovody nejsou zpoplatněnými odběrateli dle vodního zákona).
Co se týče zpoplatněných odběratelů, spočívá výše uvedená změna v tom, žepočínaje zálohami na rok 2011 nevyměřuje Česká inspekce životního prostředí zálohy každoročně.  Zálohový výměr, kterým inspekce stanovila zálohy odběrateli  po novele vodního zákona, platí po neomezenou dobu až do jeho případné změny či zrušení.. Z tohoto výměru je tedy odběratel povinen nadále vycházet a platit zálohy ve stanovené výši a stanovených termínech i v následujících letech až do doby, kdy na základě nového poplatkového hlášení či z jiných důvodů dojde ke změně či zrušení výměru.
Zálohový výměr změní nebo zruší inspekce na základě žádosti odběratele
a)    z důvodu změny povolení k odběru podzemní vody
b)    z důvodu zrušení povolení k odběru podzemní vody
c)    v případě, že nadále prokazatelně nepodléhá zpoplatnění dle § 88 odst. 2 (skutečný odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje je menší nebo rovný 6 000 m3 za kalendářní rok nebo menší nebo rovný 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku – prokazuje odběratel)
d)    z důvodu zániku odběratele bez právního nástupce (§ 88 odst. 9)
Pokud tedy inspekce obdrží poplatkové hlášení odběratele, jemuž byly zálohy na rok 2011 (či později) už vyměřeny, a současně je z tohoto hlášení zřejmé, že není důvod ke změně už vydaného výměru, nebude takové hlášení inspekce projednávat, protože ho posoudí jako žádost zjevně právně nepřípustnou.
Současně však ČIŽP upozorňuje, že i nadále trvá povinnost zpoplatněných odběratelů každoročně přiznávat skutečně odebrané množství podzemních vod, protože pouze na základě tohoto přiznání je možné provést vyrovnání se zaplacenými zálohami. Povinnost podat poplatkové přiznání má dále i odběratel, kterému nebyly zálohovým výměrem stanoveny zálohy (nejčastěji z důvodu nepodání poplatkového hlášení), ale jehož skutečný odběr v daném kalendářním roce přesáhl hranici zpoplatnění.
 
V Praze dne 12.10. 2011, zdroj: www.cizp.cz
Ivana Awwadová