Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bolševník velkolepý

17/10/13
smf

Informace z MZe.

Bolševník velkolepý

   V souvislosti s řešením dlouhodobé situace týkající se výskytu invazních rostlin v České republice, které znamenají pro zemědělce zvýšené náklady na jejich regulaci na zemědělských plochách a omezování výskytu bolševníku velkolepého a netýkavky žláznaté je také požadavkem standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu GAEC 7, uvádíme odkazy na publikace a informační materiály zejména k invazní rostlině bolševníku velkolepému.
Oddělení ekologie invazí, Botanického ústavu Akademie věd ČR se zabývá biologií a ekologií invazivních druhů a také mnoha zavedených a naturalizovaných druhů. Kromě toho se zabývá studiem účinků nepůvodních druhů na místní flóru a společenství.
Jednu z publikací zpracovanou tímto oddělením Bolševník velkolepý. Praktická příručka o biologii a kontrole invazního druhu. můžeme doporučit zemědělcům k rozšíření informací o této invazní rostlině, která je spolu s netýkavkou žláznatou předmětem opatření standardu GAEC 7 – podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu v rámci Kontroly podmíněnosti.
Podrobné a užitečné informace o postupném rozšiřování výskytu bolševníku v Evropě, popisu rostliny i životním cyklu, reprodukční biologii, prevenci i metodách možné regulace této rostliny jsou uvedeny v elektronické verzi publikace, kterou kromě dalších materiálů zveřejněných oddělením Akademie věd ČR, naleznete v níže uvedeném odkaze:
V této příručce se dozvíte například o způsobu šíření bolševníku, že semena po uvolnění z rostliny jsou uloženy v tzv. půdní semenné bance, kdy většina semen se nachází ve svrchní vrstvě půdy a na podzim tato semenná banka obsahuje v hustých porostech až 12 000 semen na 1m2, z nichž je na jaře připraveno vyklíčit na 2 000 semen na 1m2. Značná část publikace se věnuje a přináší užitečné rady týkající se prevence výskytu, včasnému rozpoznání hrozící invaze, plánu a metodám likvidace. Popisuje, jaké učinit preventivní kroky v případě výskytu invazní rostliny v okolních regionech, jak postupovat při zjištění výskytu i postupy v rámci jednotlivých metod likvidace těchto rostlin. Najdete zde i doporučení na typ zásahu v závislosti na velikosti populace rostlin.
Informace o druhu bolševníku velkolepém, který se ze známých druhů bolševníků vyskytuje se v České republice, nebo informace o úřední ochraně, jíž je omezení výskytu škodlivých organismů prováděno a také o metodách potlačování výskytu je možné získat v informačním letáku vydaném Ministerstvem zemědělství ve spolupráci se Státní rostlinolékařskou správou (SRS), který naleznete v tomto odkaze:
Tento materiál v části týkající se legislativních opatření například uvádí, že zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění je stanovena povinnost vlastníka nebo uživatele pozemku k zajištění omezení a šíření invazních škodlivých organismů tedy i bolševníku. Bolševník velkolepý je na seznamu invazních nebezpečných rostlin a podléhá úřednímu monitoringu a průzkumu prostřednictvím SRS. Při zjištění výskytu SRS nařídí v případě potřeby úřední opatření podle uvedeného zákona, popř. mimořádné rostlinolékařské opatření s cílem eradikace nebo zamezení šíření bolševníku. 
Zdroj: MZe