Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nejčastější otázky a odpovědi k novele vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

04/05/13
smf

Informace MŽP.

Nejčastější otázky a odpovědi k novele vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Nejčastější otázky a odpovědi k novele vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Mohu nyní pokácet strom na své zahradě?

Ano, ale jen takový, který má obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí menší než 80 cm. Pro stromy s větším obvodem je třeba získat povolení ke kácení.

Co dělat, když strom na mé zahradě ohrožuje život, je v havarijním stavu?

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Dále je třeba zdokumentovat daný stav a oznámit její pokácení do 15 dnů příslušnému úřadu. Posouzení oprávněnosti tohoto postupu je věcí shromážděných důkazů, kromě fotodokumentace je možné získat případně názor odborníka na dendrologii.

Od kdy bude platná novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení?

Účinnost novely vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kterou Ministerstvo životního prostředí představilo 17. dubna, předpokládáme od 1. července tohoto roku. O účinnosti budeme informovat na našich stránkách www.mzp.cz.

Jak je definována zahrada?

Zahrada je pro potřeby navrhované vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu, v zastavěném území obce, který je oplocený a nepřístupný veřejnosti. Definici zahrady je třeba uvažovat jako splnění všech zde uvedených znaků současně.

Mohu pokácet staletou lípu?

V současné době je nezbytné k jejímu pokácení povolení, není-li vyhlášena památným stromem, kdy pak platí přísnější úprava. V tomto věku jistě přesahuje velikostní limit daný vyhláškou 395/1992 Sb. V rámci správního řízení musí orgán ochrany přírody posoudit funkční a estetický význam dřeviny a závažnost důvodů pro její pokácení. Až vejde v účinnost novela vyhlášky, majitel zahrady již nebude muset ve správním řízení žádat o povolení k pokácení stromů, které se nachází na jeho zahradě. Novela vyhlášky ale vychází z praxe, která nám ukazuje, že představa, že každý, kdo dnes vlastní zahradu, ji chce záměrně poškozovat a všechny zdravé stromy si vykácet, je nesmyslná. Předpokládáme proto, že pokud má někdo na zahradě staletou lípu, důkladně možnost jejího pokácení zváží a pokácení bude krajním řešením pouze v tom případě, pokud strom ohrožuje např. zdraví a bezpečnost majitelů zahrady.

Na jaké stromy budu v budoucnu potřebovat povolení ke kácení?

Povolení bude potřebné pro kácení dřevin s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí (kromě těch, které jsou součástí zahrady) a dále pro všechny stromy ve stromořadí bez ohledu na jejich obvod. Povolení není třeba již podle současné právní úpravy pro dřeviny, které závažně a bezprostředně ohrožují zdraví, život nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Podobně povolení již nyní není třeba pro kácení dřevin z důvodů pěstebních, při provádění výchovné probírky porostů při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních. V obou těchto případech povolení je nahrazeno ohlášením zamýšleného kácení.

Mohu pokácet památný strom?

Poškodit památný strom, a tedy i pokácet ho, je zakázáno zákonem o ochraně přírody a krajiny. Povolit výjimku z tohoto zákazu lze jen ve veřejném zájmu. Ze stejných důvodů je možné i zrušit ochranu této dřeviny. Tato situace by mohla nastat v případě havarijního stavu dřeviny, který závažným způsobem ohrožuje zdraví či bezpečnost.

Co můžu dělat se stromem, který brání vjezdu na můj pozemek?

Záleží na tom, jestli roste na pozemku ve Vašem vlastnictví, nebo ne a jestli ho chcete pokácet nebo ořezat. V případě že roste na Vašem pozemku a chcete kácet, pak je dalším kritériem jeho velikost. Jestliže má větší obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí než 80 cm, potřebujete k jeho pokácení podle platné právní úpravy povolení. Jestliže chcete např. redukovat korunu, tak záleží na druhu dřeviny, době, kdy zásah provádíte, a dalších faktorech. V každém případě musí být zásah proveden tak, aby nedošlo k poškození dřeviny.

Na naší ulici stojí krásné stromořadí, bohužel však kořeny tohoto objemného stromu ničí moji příjezdovou komunikaci, můžu tento strom pokácet?

Předpokládám, že stromořadí neroste na pozemku ve Vašem vlastnictví. Pak je jedinou možností jednat s vlastníkem těchto dřevin. Pro něj pak platí regulace daná zákonem o ochraně přírody a krajiny.

Je možné, že ještě předtím, než vejde vyhláška v účinnost, budou se snažit situace využít developeři a budou ve zvýšené míře kácet stromořadí?

Vzhledem k tomu, že do účinnosti vyhlášky zbývají zhruba dva měsíce, nějakého vyššího rizika se neobáváme. A to hned z několika důvodů: – pokud chce někdo pokácet strom od obvodu 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, musí mít povolení i v současné době – dále proto, že ve vegetačním období, které už začalo, se musí zohlednit další složky ochrany přírody, např. druhová ochrana (hnízdění ptáků apod. – rozhoduje úřad obce s rozšířenou působností) – v neposlední řadě z toho důvodu, že pokud je kácení spojeno se stavební činností, ochrana stromů se řeší i v rámci územního rozhodování (územní řízení, případně stavební povolení).

Smí se nyní kácet stromy menšího obvodu, i když je vegetační období?

Platná právní úprava uvádí, že kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. Kácení v období vegetace není s ohledem na tok mízy výhodné z hlediska kvality dřeva. Mohou nastat i problémy ve vazbě na jiná ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Zejména v oblasti ochrany ptáků (zákaz úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, zákaz vyrušovat ptáky a zejména na jaře) by mohl nastat střet i s ochranou některých zvláště chráněných druhů, navíc v blízkosti dřevin žije řada dalších druhů, apod.
Kontakt pro více informací:
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí MŽP a ředitel odboru tiskového a marketingu
Mobil: 606 111 060
Email: tiskove@mzp.cz