Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výstup z jednání Monitorovacího výboru Cross Compliance

14/04/13
smf

Informace z jednání Monitorovacího výboru CC.

Výstup z jednání Monitorovacího výboru Cross Compliance, ze dne 8. dubna 2013
 
A)    Novela NV č. 479/2009 Sb.:
 
1.      Upravené znění standardu GAEC 2 zaměřeného na protierozní ochranu půdy:
Žadatel na ploše půdního  bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy
od 1. července příslušného kalendářního roku do 30. června následujícího kalendářního roku jako půda
a)         silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat  širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok; porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií;  v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při  zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních směsí,
b)         mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.
Tyto podmínky nemusí být dodrženy na souvislé ploše s výměrou nižší než 0,4 ha zemědělské půdy, jejíž delší strana je orientována ve směru vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice do 30° a pod níž se nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, jež přerušuje odtokové linie procházející plochou širokořádkové plodiny a na kterém je žadatelem pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než širokořádková plodina, s tím, že žadatel může tento postup uplatnit pouze na jedné takto vymezené ploše nebo součet takových ploch nepřesáhne výměru 0,4 ha zemědělské půdy.
Výklad výjimky:
·         výjimka 0,4 ha se vztahuje na žadatele (souvislé plochy ŠP se mohou sčítat libovolně na jednom PB nebo více PB žadatele, ale součet nesmí přesáhnout 0,4 ha);
·         delší strana je orientována ve směru vrstevnic = řádky porostu jsou orientovány ve směru vrstevnic (s maximální odchylkou od vrstevnice do 30°);
·         pod níž se nachází pás zemědělské půdy = bezprostředně pod ní (pouze s tolerancí danou zákresy v LPIS);
·         odtokové linie procházející plochou širokořádkové plodiny = pás musí přerušit všechny OL procházející plochou širokořádkové plodiny (nejen ty procházející plochou SEO/MEO);
·         žadatelem = pás se může vyskytovat i na sousedním/sousedních PB, pokud též patří žadateli a ten na nich pěstuje travní porost, víceletou pícninu nebo jinou než širokořádkovou plodinu.
 
K dané problematice byl vznesen požadavek, aby byly testovány některé plodiny (např. čirok) ve vazbě na různou šířku řádků s tím, že by mohlo být jejich případné pěstování, v případě kladného výsledku testu, opětovně povoleno. Dle sdělení VÚMOP by takové ověřování mělo probíhat během letošního roku.
Dále bylo upozorněno na nesoulad v GAEC 2, v písm. a), kde se zakazuje pěstovat kukuřici, čirok což jsou obilniny na jedné straně a na straně druhé se povoluje pěstování obilnin s podmínkou „porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií;  v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při  zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních směsí“ . Dle sdělení Mze bude text při nejbližší možné novele uveden do souladu.
 
2.      Nové SMR 16, 17 a 18 z oblasti řízení Dobré životní podmínky zvířat.
 
B)    Půdoochranná technologie (PT)- podrývání:
 
Na základě výsledků polních pokusů VÚMOP, v. v. i. se MZe rozhodlo zařadit podrývání na seznam specifických půdoochranných technologií a to s platností od 1. ledna 2013.
Z důvodu kontroly použití PT podrývání pro plnění podmínek standardu GAEC 2 ze strany SZIF a zároveň nutnosti provedení této agrotechnické operace na podzim roku předcházejícího založení porostu cukrové řepy, byla v loňském roce zavedena ohlašovací povinnost prostřednictvím formuláře příslušné Agentuře pro zemědělství a venkov (AZV) do 15. října 2012.
V září 2012 byl o rozšíření seznamu specifických PT vyhovujících podmínkám standardu GAEC 2 o podrývání informován Svaz pěstitelů cukrovky České republiky i Svaz pěstitelů cukrovky regionu Moravy a Slezska. Všechny AZV byly požádány o zprostředkování této informace zemědělcům, a to zejména pěstitelům cukrové řepy.
V lednu 2013 proběhla společná jednání Mze, SZIF a VÚMOP, jejichž výsledkem byla definice zmíněné PT a podmínky kontroly jejího provedení. Jednou z podmínek plnění byla stanovena i minimální hloubka prokypření půdního profilu – 35 cm. Tuto hloubku by měl SZIF při kontrolách na místě ověřovat.
Na jednání Komoditní rady pro cukrovku, která proběhla dne 19. března 2013, byl ze strany pěstitelů cukrové řepy vznesen požadavek, aby byly v roce 2013 kontrolovány pouze podmínky provedení PT podrývání, které byly zemědělcům známé již na podzim roku 2012. Protože zemědělci neznali minimální kontrolovanou hloubku podrytí, mohli kypření provést v dobré víře v hloubce menší.
Na základě tohoto požadavku se Mze rozhodlo učinit vstřícný krok vůči zemědělské veřejnosti a v letošním roce omezit podmínky kontroly provedení PT podrývání na následující dvě: ohlášení PB, které byly na podzim podryty a doložení vlastnictví/pronájmu kypřiče. Kontrola minimální hloubky podrývání bude tedy prováděna až od roku 2014, tzn. od realizace PT na podzim 2013.
 
C)    Pěstování luskoobilných směsí (LOS) na MEO půdách:
 
Problematika pěstování LOS byla řešena v rámci MV CC (9. 7. 2012), kdy zemědělské nevládní organizace deklarovaly zájem o povolení pěstování LOS na MEO půdách. Po mnoha jednáních, která se v roce 2012 uskutečnila mezi MZe, VÚMOP a SZIF bylo dohodnuto, že v roce 2012 bude pěstování širokořádkové plodiny bob setý nebo sója jako součásti LOS považováno za specifickou PT, která vyhovuje podmínkám standardu GAEC 2 na MEO půdách a to bez hodnocení jakýchkoli parametrů porostu. Dále bylo dohodnuto, že od roku 2013 bude pěstování zmíněných směsí považováno za PT a bude splněním podmínek standardu GAEC 2 na MEO půdách pouze za dodržení přesně specifikovaných parametrů porostu.
 
Dle vyjádření VÚMOP lze pěstování LOS na MEO půdách považovat za PT v případě, že:
  • plodiny obsažené ve směsi se v řádku nahodile střídají;
  • na metr výsevku LOS v meziřádkovém rozmezí do 12, 5 cm se nachází min. 50% zastoupení obilných stébel;
  • LOS obsahuje z výčtu širokořádkových plodin pouze bob setý nebo sóju.
 
MZe tedy přistoupilo k povolení pěstování LOS obsahujících bob setý nebo sóju na MEO půdách při dodržení výše uvedených parametrů garantovaných z půdoochranného hlediska VÚMOP.
K dané problematice bylo upozorněno na technický problém dodržení kritéria „na metr výsevku LOS v meziřádkovém rozmezí do 12, 5 cm se nachází min. 50% zastoupení obilných stébel;“. V řádku není možné sít obilovinu a luskovinu a dodržet výše uvedený parametr-takový secí stroj není. Bylo doporučeno kritérium upravit, např. s požadavkem na plochu a připustit i jinou šířku meziřadí-15cm, z pohledu secí techniky.
 
D)    Metodika řešící zařazování opakovaně monitorovaných půdních blocích (PB) s projevy eroze do mírně erozně ohrožených (MEO) a silně erozně ohrožených (SEO) oblastí:
 
Metodika postihuje případy, kdy na pozemcích, na kterých přes plnění podmínek standardu GAEC 2 dochází opakovaně k erozi půdy. Na tuto situaci reaguje zavedením podmínek a postupů nutných k zpřísnění protierozního managementu na takovýchto PB. Jejím cílem je jednak zpřísnění podmínek pro ty zemědělce, kteří opakovaně způsobují erozi půdy a škody na majetku obcí a občanů, a zároveň pomoc těm zemědělcům, jejichž PB jsou do MEO nebo SEO oblastí zařazeny neoprávněně.
Podmínkami pro zařazení opakovaně monitorovaných PB do přísnější kategorie protierozní ochrany jsou: opakování erozní události na konkrétním PB, vážné ohrožení intravilánu obcí, komunikací, povodí či majetku a nerespektování agrotechnických opatření na základě schválené komplexní pozemkové úpravy. Další podmínkou bude doporučení odborné organizace – Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v. v. i. (pro vyloučení případů extrémních událostí, jimž zemědělec nemohl předejít) a schválení ministrem zemědělství.
Toto zařazení PB do přísnější kategorie protierozní ochrany bude vždy probíhat na základě jednání s dotčeným zemědělcem a bude platné od první změny osevů na dotčeném PB. Kategorie protierozní ochrany se bude zpravidla zpřísňovat o jeden stupeň (např. z MEO na SEO).
Pro systémové využití této metodiky je připravována redesignovaná vrstva erozní ohroženosti půd v LPIS, která bude mj. obsahovat tzv. „rychlé revize“, tzn. eliminaci MEO/SEO ploch na těch PB, kde byly plochy zakresleny chybou modelu. Tato vrstva bude zemědělcům k dispozici v LPIS jako alternativa k současné vrstvě a zemědělci na ni budou moci dobrovolně přejít nebo pro ně bude představovat informaci o tom, co pro ně bude závazné v následujícím období.
Metodika tedy přináší efektivní implementaci přístupu sledování projevů eroze s možností operativní reakce – zpřísnění protierozního managementu pro „špatné hospodáře“ a zároveň volnější ruku a možnost uplatnění vlastních praktických zkušeností pro „dobré hospodaření“.
Bylo doporučeno definovat pojmy: opakování erozní události, extrémní událost a stanovit harmonogram náběhu redesignu vrstev.
Byla podána informace o termínu vydání „Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti“, který bude platný pro r.2013.V elektronické podobě by měl být vydán do konce měsíce dubna 2013 a v tištěné podobě do 15.5.2013.
Na závěr byl vznesen požadavek, aby pokračovala diskuze o možnosti přehodnocení sankčního systému při porušení kritérií C-C tak, aby došlo k vyvážení výše sankce v závislosti na velikosti podniku a ne v závislosti na absolutní velikost výměry porušení, tak jako dosud.
 
Zdroj: Úřad AK ČR