Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

VYHLÁŠKA č. 2/2013 Sb

07/01/13
smf

VYHLÁŠKA č. 2/2013 Sb. ze dne 19. prosince 2012 o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování .

VYHLÁŠKA č. 2/2013 Sb. ze dne 19. prosince 2012
o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 21 odst. 3 zákona:

§ 1. Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsahové náležitosti žádosti chovatele o povolení k provádění domácích porážek skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu (dále jen "domácí porážka") a obsahové náležitosti ohlašování domácí porážky.

§ 2. Obsahové náležitosti žádosti

Žádost o povolení k provádění domácích porážek obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu1)

a) telefonní nebo e-mailové spojení na chovatele,

b) adresu hospodářství, popřípadě jiné určení místa, kde se nachází hospodářství, pokud adresu nelze uvést,

c) registrační číslo hospodářství.

§ 3. Obsahové náležitosti ohlášení

Ohlášení domácí porážky obsahuje kromě náležitostí uvedených v § 2

a) datum a čas domácí porážky,

b) počet, druh a identifikační číslo poráženého zvířete a v případě skotu také datum narození,

c) způsob neškodného odstranění specifikovaného rizikového materiálu2), jde-li o porážení skotu.

§ 4. Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr: Ing. Bendl v. r.

____________________________________________________________

1) § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
2) Příloha V bod 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.