Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SZIF přebírá zemědělské agentury

04/01/13
smf

Tisková zpráva MZe.

SZIF dnešním dnem přebírá zemědělské agentury
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) s účinností ode dneška přebírá většinu zaměstnanců a povinností Agentur pro zemědělství a venkov (AZV). Tento krok souvisí s probíhající transformací organizací podřízených Ministerstvu zemědělství za účelem zefektivnění státní správy, snížení administrativních nároků na podnikatelské subjekty a dosažení finančních úspor. K úplnému propojení SZIF a AZV dojde do konce roku 2013.
   Síť 63 pracovišť AZV je dosud organizačně začleněna přímo do Ministerstva zemědělství. V každé agentuře působí několik pracovníků, jejichž úkolem je poskytování rozmanitých služeb zemědělcům, především v souvislosti s administrací dotací.
V novém uspořádání bude celá stávající síť AZV z větší části převedena do SZIF. „Pro klienty se nic nemění, pokud jde o rozsah poskytovaných služeb a místa působení agentur. Jedinou změnou z hlediska klientů je sjednocení provozní doby všech AZV pro běžné agendy s provozní dobou regionálních odborů SZIF,“ ujišťuje Martin Šebestyán, první náměstek ředitele SZIF.
Z dosavadních 389 funkčních míst v síti AZV bylo 83 míst zrušeno ke konci roku 2012. Ze zbylých asi 300 míst je na SZIF převedena většina, malá část pracovníků zajišťujících činnosti v oblasti hospodářské správy (účetnictví, správa majetku) přechází na příslušné odbory Sekce správní Ministerstva zemědělství. Agenda zjišťování výše škod na polních plodinách a ostatních škod v územích určených k řízeným rozlivům povodní a agenda nedoplatků přídělových cen budou převedeny na nově vznikající Státní pozemkový úřad.
   V přechodovém roce 2013 bude proces začlenění AZV do SZIF pokračovat některými nezbytnými legislativními úpravami tak, aby mohly být od počátku příštího roku 2014 naplno využity všechny očekávané přínosy. Změna umožní především sjednocení agend, optimalizaci vedení veřejného registru půdy LPIS, efektivnější využití elektronizace v soustavě služeb poskytovaných AZV zemědělcům a následně také odstranění nerovnoměrné zátěže AZV působících v nevhodném územním členění.
„Chci ujistit všechny zemědělce, že jsme sice ke změně byli motivováni snahou zefektivnit provoz resortních institucí a uspořit finanční prostředky, ale že je proces připraven tak, aby nevyvolal žádné negativní dopady na straně klientů AZV a SZIF. Připravená změna nám umožní splnit cíl uspořit ve správních a provozních výdajích resortu v letech 2009 až 2016 celkem 16 miliard korun, přičemž platí nepřímá úměra, že čím více uspoříme ve správě a provozu, tím méně budeme muset spořit na platbách pro příjemce dotací,“dodává ministr zemědělství Petr Bendl.
Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe
zdroj: www.eagri.cz, 2.1.2013