Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Akční program nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

29/01/13
smf

Akční program nařízení vlády č. 262/2012 Sb. podle směrnice Rady 91/676/EHS. Zdroj: MZe

Akční program nařízení vlády č. 262/2012 Sb. podle směrnice Rady 91/676/EHS
22.1.2013
   Akční program přijatý podle článku 5 nitrátové směrnice 91/676/EHS představuje systém povinných opatření ve zranitelných oblastech (§ 33 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), která mají za cíl redukovat riziko vyplavování dusíku do povrchových a podzemních vod.
Akční program je vyhlášen nařízením vlády vždy na čtyřleté období. I. akční program byl vyhlášen NV č. 103/2003 Sb., od 1.1.2004 do 3.4.2008. S účinností od 4.4.2008 byla novelou NV č. 108/2008 Sb., vyhlášena revize akčního programu, tzv. II. akční program. Současně platný III. akční program byl vyhlášen NV č. 262/2012 Sb.,s účinností od 1. 8. 2012.
Revize akčního programu byla provedena na základě monitoringu a vyhodnocení účinnosti II. akčního programu, nových výzkumných poznatků a analýzy připomínek Evropské komise.
    Mezi základní opatření akčního programu v ČR, který je zpracován v souladu s přílohou č. III. nitrátové směrnice patří:
a) Období, kdy je zakázáno používání určitých druhů hnojiv a statkových hnojiv.
b) Stanovení minimálních kapacit skladů pro statková hnojiva, které umožní skladovat   statková hnojiva v období, kdy je zakázáno hnojit (v ČR vychází z obecně platných právních předpisů, od roku 2014 bude požadována kapacita skladů pro statková hnojiva na šestiměsíční produkci).
c) Omezení aplikace hnojiv a statkových hnojiv, odpovídající správným zásadám hospodaření s ohledem na půdně-klimatické podmínky (půdní druh a typ, sklon pozemků, teploty, srážky). Zavedení maximálních limitů hnojení k jednotlivým plodinám.
d) Způsoby využívání a obhospodařování půdy na svažitých pozemcích a v blízkosti vod).
e) Opatření uvedená v akčním programu musí zajistit, že v žádném podniku ve zranitelné oblasti nebude v průměru překročeno takové množství ročně aplikovaných statkových, organických a organominerálních hnojiv, které obsahuje více než 170 kg dusíku (N) na hektar za rok.
Zdroj: www.eagri.cz ,22.1.2013