Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku

26/11/12
smf

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR. Zdroj: Agroporadenstvi

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných  požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR

 
A. Příručka „Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislativy ČR „
    Metodická pomůcka, se kterou se na našich stránkách setkáváte již 4 roky, je určena pro právnické a fyzické osoby podnikající v zemědělství. Cílem práce autorů bylo vytvořit pomůcku, která v době svého vzniku (2008) si kladla za cíl seznámit v předstihu širokou zemědělskou veřejnost s 19. evropskými směrnicemi v oblasti zákonných požadavků (SMR) a standardů dobrého zemědělského e environmentálního stavu (GAEC) které budou muset zemědělští podnikatelé dodržovat v rámci systému kontrol podmíněnosti.
     První etapa implementace směrnic EU byla zahájena 1. 1. 2009. Jednalo se o směrnice z oblasti životního prostředí (směrnice 1-5) a z oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin (směrnice 6-8a o evidenci a identifikace zvířat). Od roku 2011 vstoupilo v platnost dodržování druhé části směrnic z oblastí veřejného zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin (směrnice 9-15). Přijetím těchto směrnic a zapracováním jejich znění do kontrolovaných požadavků SMR, je tato oblast kompletní. Celý proces implementace směrnic EU bude završen 1. 1. 2013, kdy vstoupí v platnost poslední balíček směrnic z oblasti dobrých životních podmínek zvířat.
    Metodická příručka obsahuje i poslední schválené znění standardů správné zemědělské a environmentální praxe (GAEC) platných od 1. 1. 2012. Nově platící znění, které rozšiřuje působení standardu GAEC 2 o oblast mírně ohrožených půd, je v listu GAEC označeno červeně i s uvedením platnosti tohoto doplňku. Standardy GAEC tvoří nedílnou součást kontrol podmíněnosti.
    Snahou kolektivu autorů bylo předložit jednoduchou formou (kontrolní listy) zapracované evropské normy do naší legislativy tak, aby si každá osoba podnikající v zemědělství byla sama schopna zkontrolovat stav svého podniku, farmy, hospodářství.
* kontrolní listy postihují všech 19 EU norem zapracovaných do naší legislativy v podobě SMR požadavků, dále pak obsahují všechny platné standardy GAEC
* jednoduchou formou – odpovědí ANO, NE lze zjistit stav v podniku a soulad s legislativou
* na základě takto provedeného auditu lze přijmou opatření k nápravě
* listy neobsahují všechny § legislativních norem, ale pouze jejich části, které se týkají dané problematiky, nelze se na ně proto odkazovat při odvolacích jednáních při snížení dotací, rovněž tak při soudních sporech
   Červeně označené otázky doplněné tučným CC jsou již platné kontrolní body dozorových orgánů. Žlutě označené otázky doplněné tučným CC představují další pravděpodobné oblasti a znění dalších možných kontrolních otázek. Po novelizaci legislativy a zveřejnění znění nových kontrolních, otázek jsou takto označené otázky vyměněny za platné znění v souladu s legislativou a jsou označeny červeně.
   Jednotlivé kontrolní listy jsou koncipovány tak, aby podchytily i povinnosti podnikatelů v zemědělství z hlediska národní legislativy, která je kontrolována nezávisle na kontrolách podmíněnosti.
    Podle toho, jak se mění legislativa, se pravidelně provádí aktualizace tak, aby bylo k dispozici v odkazech vždy její platné znění. Na úvodní stránce je vždy vyznačena verze a datum platnosti. Označení verze je možno zjistit i při tisku listů v zápatí. Metodická pomůcka je postupně doplňována i další problematikou s oblasti životního prostředí, se kterou se zemědělští podnikatelé setkávají, např. legislativou z oblasti ekologického zemědělství, ochrany ovzduší a hodnocení rizik ekologické újmy v podniku.
     V současné verzi Příručky byly ponechány otázky týkající se vyhlášky 191/2002 Sb., a to přesto, že již právně neplatí. Údaje v ní uvedené je možno použít pouze jako orientační, doplňující, nelze se na ně odkazovat z důvodu neplatnosti této legislativní normy. Tyto otázky jsou označené ve sloupci slovem NEPLATÍ. U některých druhů zvířat byly parametry ustájení nahrazeny již novelizovanou vyhláškou č.208/2004 Sb. Protože některé údaje vyhláška nemění, byly ponechány v listu znění vyhlášky 191/2002Sb., a to z důvodu snazšího získání orientačních parametrů. PŘI VYPLŇOVÁNÍ LISTŮ SE NA TAKTO OZNAČENÉ OTÁZKY NEODPOVÍDÁ.
Ke stažení:

B. Příručka „BOZP v zemědělském podniku“
   Tato metodická pomůcka je určena právnickým a fyzickým osobám podnikajícím v zemědělství pro snazší orientaci ve velkém množství zákonů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Nelze se na ni odkazovat při řešení problematiky bezpečnosti práce v rámci soudních jednáních, protože v ní nejsou podchyceny veškeré paragrafy dotčené legislativy. Jedná se pouze o výběr nejdůležitějších oblastí. Metodika má umožnit kontrolu dodržování zákonů, nařízení a vyhlášek v běžné zemědělské praxi.
Ke stažení: