Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Chybí řešení proti suchu

24/10/12
smf

Informace z AK ČR.

Chybí řešení proti suchu
   Dopady sucha jsou na jižní Moravě velké a pro samotné zemědělce velmi nepříjemné. Jde jim doslova o přežití této sezóny. Propady rostlinné produkce nejdou jen do ztrát z ušlých tržeb, ale mají přímý vliv také na živočišnou výrobu, krmivovou základnu. Jedním z témat tiskové konference Agrární komory ČR v uplynulém týdnu bylo proto právě sucho.
Suchu a dalším neméně vážným tématům se věnovali na tiskové konferenci prezident a viceprezident Agrární komory ČR Jan Veleba a Jindřich Šnejdrla.
Možná řešení
Zemědělci stále častěji hovoří a předkládají návrhy na vytvoření rizikového fondu. Jde o legislativní opatření, které by v praxi znamenalo spolupodílnictví zemědělců a státu. Pro případy sucha, přívalových dešťů, záplav či jiných definovaných přírodních katastrof by měl tento fond nesmírný význam. Odvod do společného fondu by přitom v případě zemědělců znamenal řádově stokoruny na hektar. „Průběžná jednání s Podpůrným garančním a rolnickým fondem (PGRLF) a komerčními subjekty proto zvláště nyní intenzivně probíhají,“ uvedl na tiskové konferenci Jan Veleba.
Dlouhodobá a systémová opatření
Na tiskové konferenci se hovořilo i o systémových opatřeních, která v bodech nastínil Jindřich Šnejdrla. Jde o: * zařazení postiženého území s kritickým a vysoce kritickým suchem do oblastí trvale znevýhodněných (LFA), * rebonifikace BPEJ, * zapojení státu do šlechtění nových typů plodin tuzemského původu se zaměřením na nejvýznamnější pěstované plodiny, * revitalizace melioračních zařízení, * zachování národních dotačních titulů k budování soustavy k zadržení a užití vody v krajině včetně kapkových závlah.
Propad produkce, soběstačnost a dostupnost českých potravin
Pod tímto mezititulkem se skrývá další z velmi důležitých bodů tiskové konference. Po roce 1989 a posléze po roce 2004 došlo v České republice k prudkému propadu objemů výroby, především živočišné produkce. Znamená to jediné, masivní dovozy ze zemí EU-15. Tento stav způsobila jednoznačně historicky založená a stále trvající nerovná pozice politik EU-12 a EU-15. Pak je to z národního pohledu dlouhodobá absence koncepce, podpory, stimulačních a prorůstových opatření. „Trvalý nezájem politiků, bez možnosti obhájit potřeby zemědělství a potravinářství,“ to je další přitěžující vliv na situaci českých zemědělců, uvedl Jan Veleba. Tento sektor potřebuje podle jeho slov oživit.
Namísto toho ale dochází k dalším škrtům a úsporným opatřením, která ale víc než kýžené úspory přináší další útlum produkce. „Česká republika se tak propadla a dále propadá v mnoha komoditách pod hranici vlastní soběstačnosti,“ konstatoval Jindřich Šnejdrla. Existují sice programy propagace domácích potravin – Klasa, Regionální potravina, Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou, chráněné značení původu, to vše ale nestačí. Podle zemědělců by měla souběžně s tím fungovat domácí agrární koncepce, která by podpořila zaměstnanost a rozvoj venkova.
Negativní příklad – vepřové a drůbeží maso
Soběstačnost (poměr tuzemské výroby a spotřeby) v roce 2009 činila asi 65 %, v roce 2010 dále klesla na 64 %, přitom po vstupu do Evropské unie v roce 2005 byla přibližně 83 %. Podle údajů Zelené zprávy ministerstva zemědělství za rok 2011 se naše soběstačnost ve vepřovém mase snížila na 61 %. Dovozy od roku 2000 vzrostly čtrnáctkrát. Soběstačnost v drůbežím mase v roce 2009 činila asi 88 % a v roce 2010 byla 85 %, přitom po vstupu do EU v roce 2005 ještě byla zhruba 90 %. V roce 2011 se soběstačnost v drůbežím mase snížila na 79 %.
Přehled soběstačnosti v rostlinných komoditách
ROSTLINNÉ KOMODITY(bilance výroby, dovozů a spotřeby za rok 2011) soběstačnost (%)
obiloviny 149,9
 v tom pšenice 161,9
cukrová řepa/cukr 124,2
brambory 85,4
řepka olejná 118,5
ovoce mír. pásma 67,7
zelenina 36,9
víno 28,5
Přehled soběstačnosti v živočišných komoditách
ŽIVOČIŠNÉ KOMODITY(bilance výroby, dovozů a spotřeby za rok 2011) soběstačnost (%)
hovězí maso 121,7
vepřové maso 60,8
drůbeží maso 78,8
skop.a kozí maso 90,2
mléko 124,6
vejce 87,6
Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR (mil. Kč, ČSÚ)
Rok Vývoz Dovoz Agrární saldo
1993 32 276 31 497        779
1994 28 722 40 195  -11 473
1995 35 596 47 636 -12 040
1996 32 555 54 353 -21 798
1997 38 792 59 677 -20 885
1998 41 223 61 000 -19 777
1999 39 757 60 484 -20 727
2000 47 729 65 011 -17 282
2001 49 411 69 228 -19 817
2002 45 174 69 040 -23 866
2003 48 805 74 259 -25 455
2004(vstup do EU) 61 526 93 822 -32 295
2005 78 520 103 522 -25 003
2006 78 542 112 737 -34 195
2007 96 880 129 333 -32 453
2008 106 931 131 048 -24 117
2009 101 708 133 735 -32 027
2010 105 364 140 008 -34 644
2011 121 069 156 046 -34 977
Poznámka: čím větší agrární dovozy, tím menší tuzemská zemědělská výroba
Porovnání produkce vybraných zemědělských komodit za rok 1990 a 2011
Rostlinné komodity jednotka produkcev r. 1990 produkce v r. 2011 rozdíl
obiloviny tis. t 8947 8285 -662
brambory tis. t 1755 805 -905
zelenina tis. t 555 191* -364
         
Živočišné komodity jednotka produkcev r. 1990 produkce v r. 2011 rozdíl
hovězí maso tis.t ž.hm. 515 170 -347
vepřové maso tis.t ž.hm. 740 336 -404
drůbeží maso tis.t ž.hm. 210 220 -10
mléko mil. l 4802 2664 -2138
vejce mil. ks 3681 2168 -1513
* zelenina – údaj z roku 2010
zdroj: Eugenie Línková, www.apic-ak.cz, 19.10.2012