Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ke standardům GAEC

13/09/11
smf

Od 1. července letošního roku začala platit přísnější pravidla standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu, takzvané GAEC, i na mírně erozně ohrožených půdách (MEO).
Autor: Ing. Martin Fantyš, tajemník Agrární komory ČR

Standardy pod lupou

 
Od 1. července letošního roku začala platit přísnější pravidla standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu, takzvané GAEC, i na mírně erozně ohrožených půdách (MEO). Jde celkem asi o patnáct procent výměry orné půdy.
 
Rozhodné datum 1. červenec 2011 je dáno účinností novely nařízení vlády č. 479/2009 Sb., kterým se rozšířil standard GAEC 2, konkrétně o písmeno b).
Kontrolou dodržování standardu je pověřen Státní zemědělský intervenční fond, výše sankcí je dána nařízením vlády č. 479/2009 Sb. v platném znění a může dosáhnout v případě opakovaného porušení až 15 %, v případě úmyslného porušení pak až 100 %.
 
Pět půdoochranných technologií

Standardu GAEC č. 2 na mírně erozně ohrožených pozemcích tak, jak je uvedeno na Portálu farmáře, vyhovují půdoochranné technologie: přerušovací pásy, zasakovací pásy, osetí souvratí, setí/ sázení po vrstevnici, odkameňování.
Pro usnadnění orientace byla v LPIS zavedena nová aplikace – nový „pětisloupec“ s kódy půdoochranných technologií pro MEO půdy, dynamické generování těchto specifických půdoochranných technologií podle vlastností půdního bloku nebo jeho dílu, ukázka odtokových linií a kategorie dotčeného pozemku k použití vhodné půdoochranné technologie.
 
Výběr i z technologií pro silně erozně ohrožené půdy
Je však nutné upozornit na důležitý fakt, který zatím daná aplikace nezahrnuje. Pro mírně erozně ohrožené plochy kromě výše uvedených pěti půdoochraných technologií platí i možnost využití veškerých technologií definovaných pro silně erozně ohrožené půdy (SEO). Jedná se zejména o bezorebné setí, setí do mulče, setí do ochranné plodiny a důlkování.
Pokud tedy zemědělec použije na MEO plochách některou z vhodných půdoochranných technologií pro SEO půdy, pak je již nemusí kombinovat.
Toto vysvětlení bude zařazeno i v připravované „protierozní kuchařce“, která se v současné době na ministerstvu zemědělství připravuje a měla by být k dispozici nejpozději na konci září.
 
Procento pokryvnosti rostlinnými zbytky

Stávající seznam půdoochranných technologií je otevřený, některé technologie (odkameňování, pokrývání, pěstování širokořádkových plodin v rozteči řádků do 45 cm) budou předmětem polních pokusů a ověřování. Seznam může být v příštích letech na základě výsledků upravován.

autor: Ing. Martin Fantyš, tajemník Agrární komory ČR

K dořešení zatím zůstává požadavek na snížení procenta pokryvnosti povrchu půdy rostlinnými zbytky v případě technologie setí do mělké podmítky (30 %). Jednání k této problematice se ještě očekává. Zemědělci na jimi obhospodařovaných pozemcích musí v první řadě vyhledat v LPIS vyznačené MEO půdy a pokud je naleznou, musí se zaměřit na druh pěstované plodiny. Pokud na MEO půdách bude pěstována širokořádková plodina, musí použít některou z půdoochranných technologií, kterých je definováno zatím pět.