Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zakonný požadavek SMR 11 a provozovatelé potravinářských podníků

01/08/11
smf

Prvovýrobce se musí registrovat jako PPP dle článku 6 odst. 2 Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 nebo i § 3 odst. 1 písm. i zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách. Zdroje: MZe, SZPI, APIC-AK

SMR 11 a provozovatelé potravinářských podníků

 
K problematice provozovatele potravinářského podniku: Musí se prvovýrobce (tj. prvovýrobce obilí, řepky, kukuřice,…) zaregistrovat na SZPI jako provozovatel potravinářského podniku? V případě že ano, jakou evidenci vést?
 
Prvovýrobce se musí registrovat jako PPP dle článku 6 odst. 2 Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 nebo i  § 3 odst. 1 písm. i zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách. Na prvovýrobce se vztahují požadavky uvedené v nařízení 852/2004 Příloze I (hygienické požadavky), dále musí dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002 splňovat požadavky na bezpečnost potravin (čl. 14) a sledovatelnost (čl.18). Požadované dokumenty najdete Z D E.
 
V souvislosti se sledovatelností musí mít PPP zavedeny systémy a postupy, které mu umožní identifikovat podniky, kterým dodává své produkty. Forma, jakou si eviduje PPP své odběratele je ponechána na něm. Jaké záznamy vést je uvedeno v nařízení 852/2004 – příloha I Část A bod III. Vedení záznamů.
 
Informace je možné získat také na webových stránkách SZPI
Registrační formulář najdete zde
 
Zdroje: Ministerstvo zemědělství ČR, www.apic-ak.cz, SZPI