Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Z jednání zemí V4 k zemědělství

26/08/11
smf

Ministři zemědělství rozšířené Visegrádské čtyřky řešili férovou konkurenci na jednotném trhu EU, problematiku obnovitelných zdrojů energie a Společnou zemědělskou politiku EU. zdroj: MZe

Ministři zemědělství rozšířené Visegrádské čtyřky řešili férovou konkurenci na jednotném trhu EU, problematiku obnovitelných zdrojů energie a Společnou zemědělskou politiku EU
 České Budějovice na okraj našeho největšího agrosalonu Země živitelka letos hostily ještě jednu prestižní zemědělskou akci: jednání ministrů zemědělství zemí Visegrádské čtyřky pod patronací českého předsednictví, rozšířené o zástupce Rumunska, Slovinska a Bulharska. Tématem jednání byla například otázka národních doplňkových plateb, využití biomasy pro energetické účely či společná zemědělská politika. Výsledkem jednání je deklarace, ve které zúčastněné země předkládají Evropské komisi společné stanovisko k zásadám rovného přístupu ke starším a novějším členským zemím a k férové konkurenci na jednotném trhu EU, respektive k tomu, jaké v těchto oblastech vidí nedostatky a rezervy. V deklaraci ministři požadují, aby EK ještě přehodnotila návrhy na omezení možnosti dorovnání přímých plateb v souvislosti s modulací plateb v roce 2012, která podle jejich názoru dále podvazuje konkurenceschopnost nových členských států.
Setkání ministrů rozšířené Visegrádské čtyřky.
Podle závěrů tzv. prověrky funkčnosti SZP (Health Check) z roku 2009 se v roce 2012 přímé platby ve starých členských státech EU sníží o 10% a odečtené částky budou převedeny na rozvoj venkova. Naopak v nových členských státech dochází k postupnému navyšování úrovně přímých plateb a v roce 2012 dosáhne 90%.
Podle názoru Evropské komise budou tedy v roce 2012 vyplácené přímé platby ve starých a nových členských státech vyrovnané. Nové země mají omezit národní doplňkové platby, ale při tom nedostanou zmiňovaných 10% na rozvoj venkova. „Evropská komise chce porušit princip, který fungoval doteď, a novým členským státům odebrat možnost dorovnání přímých plateb tzv. top-upy. Namísto toho chce pro případné dorovnání nastavit strop ve výši 500 Eur na podnik. Možnost podpory českým zemědělcům by se proto snížila o stovky milionů korun. Vnímáme to jako další podvázání konkurenceschopnosti nových členských států vnějším byrokratickým zásahem,“ vysvětluje podstatu problému ministr zemědělství Ivan Fuksa.
V celé EU stále probíhá diskuze nad optimálním poměrem produkce pro potravinářské a nepotravinářské využití, přičemž primárním úkolem zemědělství zůstává zajištění dostatku kvalitních potravin.  „Mezi ministry zemí Visegrádské čtyřky i jejich kolegy z Rumunska, Slovinska a Bulharska panuje shoda ohledně významu biomasy v energetice, ovšem zdůrazňují lokální charakter, bez něhož využití biomasy v praxi ztrácí svůj ekologický i ekonomický přínos, a větší využití zemědělského odpadu,“ vysvětluje ministr Ivan Fuksa.
Dále ministři projednávali otázku budoucnosti Společné zemědělské politiky, která patří mezi priority ČR. Příslušné legislativní návrhy k reformě Společné zemědělské politiky zatím nejsou na stole, ale varianty řešení řady konkrétních otázek již lze předvídat. „Delegace se shodly, že budoucí SZP musí být spravedlivá, tržně orientovaná a jednoduchá, bez zbytečné byrokratické zátěže pro zemědělce i státní správu,“ shrnuje ministr Ivan Fuksa.
Zásadu jednoduchosti a odstranění zbytečné byrokracie ostatně Česko razí dlouhodobě, na domácí i evropské frontě. „Princip férového přístupu ke všem členským zemím opakujeme na všech jednáních; konkrétní vyjádření dostalo toto naše diplomatické úsilí v deklaraci proti stropování přímých plateb a v podpoře, kterou jsme pro dokument dokázali najít. Nutnost mít evropské zemědělství pružné a konkurenceschopné vůči třetím zemím je mimo veškerou diskuzi, ve světle ekonomických otřesů posledních měsíců se navíc ukazuje velmi naléhavě,“ dodává ministr Fuksa.
autor: Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe, zdroj: www.eagri.cz, 24.8.2011