Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Monitovací výbor CC ke standardu GAEC2

14/06/11
smf

Dne 7.6. 2011 proběhlo na MZe jednání monitorovacího výboru Cross Compliance pod vedením náměstka Turečka a nového ředitele odpovědného odboru Ing. Petra Jílka. Zdroj: Zemědělský svaz

Monitovací výbor  CC ke standardu GAEC2
Dne 7.6. 2011 proběhlo na MZe jednání monitorovacího výboru Cross Compliance pod vedením náměstka Turečka a nového ředitele odpovědného odboru Ing. Petra Jílka. Ministerstvo vysvětlilo, že plnění rozšířeného standardu GAEC č.2 (půdoochranné technologie na mírně erozně ohrožených půdách) se bude realizovat prostřednictvím jednoho z předepsaných preventivních opatření uvedených níže pod tímto textem (viz. tabulka). Některé technické parametry se však mohou ještě změnit (např. změna šířky přerušovacích a zasakovacích pásů z 6m na min. 12m dle požadavku VÚMOP).
Zásadní nesouhlas s návrhem vyjádřilo ministerstvo životního prostředí, které jej označilo za nedostatečný a neúčinný. ZS ČR naopak návrh označil jako významně přijatelnější oproti původním úmyslům MZe, avšak opětovně požadoval uplatňovat tento GAEC jen na plodiny s šířkou řádku nad 45cm, rozšíření seznamu o technologie přijatelnější pro pěstování cukrovky (např. podrývání) a vypuštění povinnosti přerušovacích pásů u pozemků se sklonitostí 0-3° (viz. tabulka). Dále Svaz apeloval na MZe, aby co nejdříve zveřejnila finální znění přípustných technologií a metodiku posuzování jejich plnění. Níže uvedené technologie budou přijatelné pouze pro plodiny na pozemcích s mírnou erozní ohrožeností, pro silně erozně ohrožené půdy (obilniny a řepku) zůstávají pouze ty technologie ponechávající 30% pokryv půdy posklizňovými zbytky. Svaz v tomto smyslu vyzval MZe o přehodnocení úrovně pokrytí (resp. snížení) a zveřejnění v připravované metodice a v LPIS.
Další důležitou změnou je úmysl MZe „roztáhnout“ momentální „fleky“ mírné erozní ohroženosti na celé půdní bloky a současně zanedbatelné plošky erozní ohroženosti z LPIS „vymazat“. Svaz v tomto případě požadoval zvolení takového klíče „roztahování/vymazávání“, který by v důsledku vedl ke snížení celkových rozloh mírné erozní ohroženosti v ČR o cca 2% oproti stávající situaci. K tomuto návrhu se pak přidaly i ostatní zemědělské nevládní organizace. 
Návrh půdoochranných technologií pro širokořádkové plodiny na „mírně erozně ohrožených půdách“:
Ø    setí do mulče nebo využívání bezorebného/minimalizačního setí tak, aby na povrchu půdy zůstal minimální pokryv rostlinnými zbytky (momentálně 30% pokryv),
Ø    přerušovací pásy – pás jiné než širokořádkové plodiny o minimální šířce 6 m bude založen po každých 300 m na PB/DPB o prům. sklonitosti do 3°, po každých 250 m na PB/DPB o prům. sklonitosti 3 – 5°, po každých 200 m na PB/DPB o prům. sklonitosti nad 5°,
Ø    zasakovací pásy – pás jiné než širokořádkové plodiny o minimální šířce 6 m bude založen na hranici PB/DPB,
Ø    osetí souvratí – souvratě budou osety jinou než širokořádkovou plodinou, minimální šířka 6 m na hranici PB/DPB,
Ø    setí/sázení po vrstevnici – řádky porostu budou vedeny převážně ve směru vrstevnic, tolerovaná bude odchylka od vrstevnice do 30° (pozn.: opatření vhodné pro svahy jdoucí jedním směrem),
Ø    odkameňování.
 
 
Zdroj: Zemědělský svaz