Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace k novelám nařízení vlády AEO  a LFA

21/06/11
smf

Informace k novelám nařízení vlády AEO a LFA

Aktuální informace k novelám nařízení vlády agro-envi a LFA
Ministerstvo zemědělství v současné době připravuje návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.
 
Cílem předloženého návrhu nařízení vlády je:
změnit s ohledem na závěry auditní mise Evropské komise č. RD2/2009/04 způsob kontroly intenzity chovu hospodářských zvířat, a to prodloužením kontrolního období z jednoho dne (k 31. červenci) na tři měsíce (každý den tzv. kontrolního období od 1. června do 31. srpna), a
upravit sankce související se změnou kontrolního období v odstupňovaném režimu podle míry porušení.
 
S návrhem zmíněného nařízení vlády se do legislativního procesu současně předkládá i návrh novely nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., upravuje podmínky, které jsou součástí Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013, konkrétně podmínky pro poskytnutí platby v rámci opatření, kterým je podle čl. 36 písm. a) bodu iv), nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 opatření zaměřené na udržitelné využívání zemědělské půdy prostřednictvím agroenvironmentálních plateb.
Cílem předloženého návrhu nařízení vlády je zejména:
uzavřít příjem žádostí do titulů agroenvironmentálního opatření (AEO) od roku 2012, s výjimkou vstupů do titulu zatravňování orné půdy; vzhledem k novému programovému období se navrhuje ukončení příjmu nových žádostí o zařazení pro všechny AEO od roku 2014,
umožnit prodloužení stávajících závazků žadatelům, kteří se nacházejí v pátém roce závazku, do 31. 12. 2013, respektive do 31. 3. 2014 (u titulu pěstování meziplodin a titulu biopásy), s výjimkou titulu zatravňování orné půdy,
zavést opatření související s prodlouženým obdobím závazku, např. nový pardonovaný důvod snížení výměry, možnost změny titulu louky na titul pastviny,
změnit s ohledem na závěry auditní mise Evropské komise č. RD2/2009/04 kontrolní postup ve vztahu k podmínce intenzity chovu hospodářských zvířat, která je rozhodnou pro poskytnutí dotace v rámci podpory travních porostů v titulu ekologické zemědělství a v rámci podopatření ošetřování travních porostů, a to prodloužením kontrolního období z jednoho dne na tři měsíce, a
upravit podmínky pro poskytnutí platby u titulu Ekologické zemědělství – sady. (povinnost minimální údržby – řezu ovocných strom, seče, mezičasí, apod.)
   Agrární komora uplatňuje připomínku prodloužení rozhodného období pro výpočet intenzity chovu zvířat a s tím související kontrolní postup z navržených 3 měsíců na min. dobu 120 dnů až 180 dnů u obou návrhů nařízení vlády.
 
Zdroj: AK ČR