Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Návrh na navýšení výměry zranitelných oblastí v rámci "nitrátové směrnice"

12/05/11
smf

MŽP předložilo Ministerstvu zemědělství ke schválení návrh, který zvyšuje rozlohu zranitelných oblastí z dnešních 47,7 % na 49 % plochy zemědělské půdy.  Zdroj: KIS Jihočeského kraje

Návrh na navýšení výměry zranitelných oblastí v rámci „nitrátové směrnice“
 
Podle §33 odst. 2 tzv. „vodního zákona“ (plné znění je ke stažení zde http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-2010-150-novela-vodniho-zakona.html, je Ministerstvo životního prostředí povinno provést do 1. září 2011 revizi vymezení zranitelných oblastí dusíkem stanovených nařízením vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. Návrh na změny předloží MŽP vládě, která jej vydá formou novely příslušného nařízení vlády.
 
Závaznými podklady pro přezkoumání výměry zranitelných oblastí jsou údaje ze sledování jakosti povrchových a podzemních vod.
 
MŽP předložilo Ministerstvu zemědělství ke schválení návrh, který zvyšuje rozlohu zranitelných oblastí z dnešních 47,7 % na 49 % plochy zemědělské půdy. Podíl plochy zranitelných oblastí v ploše ČR se navrhuje zvýšit z 39,9 % na 41,6 %.
 
K předmětnému návrhu vyslovila AK ČR prostřednictvím MZe zásadní nesouhlas. Každé zvýšení rozsahu zranitelných oblastí dusíkem významně omezuje hospodaření v návaznosti na „Akční plán“, který stanovuje používání a skladování hnojiv, střídání plodin a další zvláštní režimy hospodaření podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., bez kompenzace za ekonomickou újmu způsobenou omezením hospodaření.
 
Omezení hnojení a zvýšené požadavky na investice přitom vedou ke snižování výnosů a vícenákladům, které zatěžují zemědělskou výrobu.
 
Revize výměry musí MŽP předkládat každé čtyři roky, což fakticky znamená, že poslední návrh vymezení zranitelných oblastí je z r. 2007. Přitom od r. 2007 došlo k dalšímu poklesu stavů hospodářských zvířat a to všech hlavních kategoriích, což by mělo mít vliv naopak na snižování zatížení dusíkem a tím snižování plochy zranitelných oblastí.
 
AK ČR si vyžádala doplňující údaje, které zcela jasně prokáží, zda zvýšené koncentrace dusičnanů v nově vymezených zranitelných oblastech jsou ze zemědělského znečištění a nebo z důvodů znečištění komunálního. Rovněž budeme z tohoto pohledu požadovat přehodnocení stávajících již vymezených zranitelných oblastí.
Zdroj: KIS Jihočeského kraje