Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MZe k vužívání biomasy

04/05/11
smf

Ministerstvo zemědělství vypracuje do konce léta podrobnou analýzu o možnostech využití biomasy pro energetiku a rozvoj venkova.Zdroj:MZe

Ministerstvo zemědělství udělalo významný krok ke koncepčnímu využívání biomasy
    Ministerstvo zemědělství vypracuje do konce léta podrobnou analýzu o možnostech využití biomasy pro energetiku a rozvoj venkova. Akční plán pro období 2012 – 2020 nastaví také pravidla pro její využívání a poslouží i nově připravované Státní energetické koncepci.
„Koncepce by měla nastavit pravidla tak, aby podpořila co nejefektivnější využívání zemědělské biomasy, a to včetně odpadů, a upřednostnila spalování biomasy v místě její produkce. Zároveň musíme myslet i na zachování dostatečné výměry polí pro pěstování potravin,“řekl náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel.
Rozbor se stane výchozím dokumentem pro další postup Ministerstva zemědělství. Předešlé studie o biomase v České republice se totiž značně rozcházejí ve výsledcích.
„Také proto převzalo Ministerstvo zemědělství aktivní roli a podrobně mapuje všechny otázky od produkce po spotřebu, včetně vyčíslení reálně dostupného množství biomasy,“ vysvětlil náměstek Chmiel.
   Podle nových zásad by posklizňové zbytky nebo kejda měly posloužit k výrobě tepla nebo elektřiny. Akční plán stanoví, jakou plochu zemědělské půdy v České republice je možné osít energetickými bylinami nebo rychlerostoucími dřevinami, aby přitom zůstalo dost prostoru pro potravinářské plodiny. Zohlední i ochranu půdy a krajiny. Důležitým ukazatelem bude, kolik energie je možné z biomasy získat a přitom udržet kvalitu zemědělské půdy, lesů a travnatých ploch.
    Akční plán podrobně popíše způsoby kontroly, které předejdou nežádoucím a nepřiměřeným cenovým dopadům na konečného spotřebitele. Limit by mohl například omezit pěstování kukuřice a jiných plodin pro energetické účely, aby z polí nevytlačovaly tradiční plodiny určené k výrobě potravin a krmiv. Přípravu Akčního plánu odborníci podrobně probírají i s Ministerstvem životního prostředí a dalším resorty.
„Oceňujeme energetický potenciál biomasy i přínosy pro zemědělce, včetně finančních. Prioritou pro nás ale zůstane zajištění potravinové produkce, proto hledáme nejvýhodnější model pěstování potravinářských a krmivářských plodin s plodinami energetickými. Abychom časem nezjistili, že všichni začali pěstovat energetické plodiny, protože je to výhodnější,“ řekl Juraj Chmiel.
    Experti ministerstva už jednali o perspektivách biomasy v energetice se zástupci dalších institucí státní správy, teplárenství, papírenského průmyslu, energetického průmyslu, Svazu měst a obcí s Energetickým regulačním úřadem a s dalšími. Výstupy Akčního plánu zohledňující názory všech partnerů se promítnou do připravované Státní energetické koncepce.
Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe, zdroj: www.aeagri.cz, 3.5.2011