Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K sankcím pro ČR za nedodržování standardů GAEC

24/05/11
smf

Česku se podařilo zabránit miliardovým sankcím za nedodržování standardů GAEC v období 2006-2008, pokuta ve výši 180 milionů korun ale hrozí. Zdroj: MZe 

Česku se podařilo zabránit miliardovým sankcím za nedodržování standardů GAEC v období 2006-2008,

pokuta ve výši 180 milionů korun ale hrozí
České republice se podařilo odvrátit hrozbu miliardových sankcí za nedostatky v dodržování tzv. standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Pokuta ve výši 180 milionů korun, kterou Česku navrhuje Evropská komise, je díky intenzivní práci a diplomatickým vyjednáváním na spodní hranici možného rozpětí.
 
Zároveň to Česko může brát jako závazek v následujících obdobích nastavit podmínky a bdít nad jejich dodržováním tak, aby lépe odpovídaly nárokům EU a hlavně skutečně efektivně chránily zemědělskou půdu. Lepší ochranu půdy ostatně ministr Ivan Fuksa prosazuje už od svého jmenování. Korekci udělila Komise za období let 2006 až 2008. V tomto období bylo na dotacích vyplaceno více než 29 miliard korun.
 
„Evropská komise sankce navrhuje ještě za minulé období 2006-2008, kdy byla pravidla správné zemědělské praxe v ČR nastavena tak benevolentně, že v tomto okamžiku čelíme reálné hrozbě pokuty. Návrh Komise nyní detailně vyhodnocujeme a následně zvážíme možnosti odvolání,“ uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa. Standardy platily pro období 2004 až 2009. Podmínky hospodaření na zemědělské půdě ministr Fuksa výrazně zpřísnil, aby ji chránil před znehodnocováním, a tím mimo jiné předešel dalším možným sankcím ze strany EU. „Sankce původně hrozila více než miliardová, jen díky aktivitě a intenzivnímu vyjednávání ve spolupráci se Stálým zastoupením se nám podařilo odvrátit nejhorší. Zároveň to ale vnímáme jako varování, abychom nedopustili obdobně benevolentní přístup, který by hrozbou pokuty zatížil budoucí vlády a hlavně ztrátou kvalitní zemědělské půdy budoucí generace,“ zdůraznil ministr Fuksa. Smývání ornice, zhoršování kvality půdního fondu i vod má zamezit jím iniciované vládní nařízení, které od 1. července rozšíří platnost GAEC i na mírně erozně ohrožené půdy.
 
Jde o jeden z konkrétních kroků na ochranu půdy, kterou ministr Fuksa považuje za své prioritní téma. „Půdu musíme chránit všichni. Je to naše společná odpovědnost vůči budoucím generacím,“ řekl ministr zemědělství s tím, že podle vládního nařízení je ohrožených erozí 44,62 % z celkové rozlohy orné půdy. Poškození tedy hrozí na 1 136 548 hektarech. Ministr Fuksa svým rozhodnutím vytváří předpoklad pro snížení rizika povodní a zamezení ztrát kvalitní zemědělské půdy.
 
Dodržování standardů GAEC je podmínkou poskytování přímých podpor (SAPS), některých podpor Programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem v rámci systému kontrol podmíněnosti (tzv. Cross Compliance). Od vstupu ČR do EU platí pro zemědělce, kteří jsou příjemci přímých plateb, povinnost plnit standardy GAEC. Od roku 2009 je pak jejich plnění také součástí tzv. kontrol podmíněnosti. V případě, že žadatel tyto standardy nesplňuje, mohou mu být dotace sníženy, v krajním případě je nedostane vůbec.
 
Zdroj:  www.eagri.cz