Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Udržení půdní úrodnosti

14/03/11
smf

Půdní úrodnost lze udržet přirozenou cestou – zachovat a podpořit rozmanitý a bohatý půdní život.Zdroj: Agronavigator

Půdní život je třeba podpořit

       Rozmanitý a bohatý půdní život udržuje půdní úrodnost přirozeným způsobem, bez aplikace drahých chemických přípravků. Aby se půdní život zachoval a podpořil, je třeba zamezit tlaku na půdu a erozi a kromě toho dbát následujících zásad: organicky hnojit, posklizňové zbytky nechávat na poli, používat zelené hnojení, upravená hospodářská hnojiva, pevný hnůj a kompost. Dostatečná nabídka „potravy“ pro půdní organismy je základem pro tvorbu velkého množství biomasy. Organický materiál je potřeba pokud možno ponechat na povrchu půdy. Při zaorání pluhem mohou vznikat látky toxické pro půdní organismy. Platí, že redukované zpracování půdy je šetrné k půdním organismům. Motto „ne hluboko, ne často“ přináší podstatné zlepšení. Víceleté pěstování krmných plodin poskytuje velké množství organické hmoty, jak nadzemní, tak i podzemní. Pestré osevní postupy, pěstování meziplodin a směsek – tedy celkově velká rozmanitost rostlinných druhů zajišťuje také rozmanitost půdních organismů. Dbát by se mělo také na pokud možno celoroční intenzivní prokořenění půdy. Tvorba humusu, aplikace kamenné moučky a vápnění při nízké hodnotě pH rovněž aktivitu půdních organismů zvyšuje.
Zdroj: Blick ins Land, 46, 2011, č. 1, s. 26
Převzato z : www.agronavigator.cz