Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozemkové úpravy

06/02/11
smf

Pozemkové úpravy – nástroj pro udržitelný rozvoj venkovského prostoru, 2. aktualizované vydání. Zdroj: MZe

Vážení,
pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Právě s jejich pomocí se neúnavně snažíme obnovit osobní vztah lidí k půdě a krajině a vyvážit jej s veřejným zájmem a důrazem na zvýšení kvality života na venkově, který byl násilně a radikálně změněn v době kolektivizace. Pozemkové úpravy jsou v podstatě jediným nástrojem ke scelení a zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům i uživatelům a k obnovení zanedbané a poničené krajiny. Výrazným dílem přispívají k ochraně půdy, vody a bioty jako veřejných statků. Bývají leckdy nutným předstupněm opatření protipovodňové prevence. Podílejí se také na obnovení a digitalizaci zastaralého katastru nemovitostí.
    Je nutné o pozemkových úpravách hovořit často, a to tak, aby vlastníkům, uživatelům, obcím a dalším subjektům byl zřejmý jejich význam a nutnost v nich pokračovat i nadále. Ústřední pozemkový úřad se ve spolupráci s pozemkovými úřady jako realizátory procesu pozemkových úprav vynasnažil přiblížit tuto obsáhlou problematiku široké veřejnosti a zodpovědět ty nejčastější dotazy, které se ve spojení s pozemkovými úpravami objevují.
Ing. Ivan Fuksa
ministr zemědělství
Publikaci POZEMKOVÉ ÚPRAVY najdete  Z D E
Zdroj: MZe, www.eagri.cz