Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přípravky na ochranu rostlin, ochrana vod a vodních zdrojů

16/07/10
smf

Informace  SRS ČR k zařazení přípravků na ochranu rostlin z hlediska ochrany vod a vodních zdrojů. Zdroj: SRS ČR 

Informace  SRS ČR k zařazení přípravků na ochranu rostlin z hlediska ochrany vod a vodních zdrojů
Zařazení přípravků z hlediska ochrany vod a vodních zdrojů vedoucí k omezení zabránění nežádoucím účinkům na životní prostředí v souladu s § 34 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon).
 
A. Ochranná pásma
Se změnou vodního zákona byla zrušena původní pásma hygienické ochrany vod (PHO), která byla nahrazena plošně redukovanými ochrannými pásmy vodních zdrojů.
 
Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodních zdrojů v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem.
V ochranném pásmu I. stupně je použití přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin zcela vyloučeno.
 
V ochranném pásmu II. stupně je použití upraveno takto:
Na základě hodnocení přípravku provedeného SRS může být přípravek vyloučen nebo nevyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a/nebo povrchové vody.
 
B. Nově registrované přípravky
V návaznosti na zmíněný vodní zákon a zahájení vymezování ochranných pásem vodních zdrojů SRS od druhé poloviny roku 2008 uplatňuje při svém hodnocení kritéria, která umožňují tato omezení v rozhodnutí o registraci stanovit v návaznosti na ust. § 34 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.
 
C. Dříve registrované přípravky
 
V současné době však existuje i poměrně početná skupina dříve registrovaných přípravků, které jsou označeny „- -„   (nezařazeno), což znamená, že přípravek není dosud zařazen z hlediska použitelnosti v OP II. stupně. Přehled takto označených přípravků je uživatelům k dispozici na webových stránkách SRS (www.srs.cz) v on-line aplikaci Registr přípravků na ochranu rostlin a v každoročně vydávaném Věstníku Státní rostlinolékařské správy – Seznam registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin.
 
SRS bude přehodnocení těchto přípravků z hlediska jejich použitelnosti v OP II. stupně řešit následujícím způsobem:
 
1)přípravky obsahující účinné látky zařazené do Přílohy I ke Směrnici Rady      
    91/414/EHS, které byly posouzeny v souladu s požadavky Přílohy VI ke Směrnici
    Rady 91/414/EHS a byly registrovány nebo jejich registrace byla změněna (tzv. re-
    registrace) před datem 1. července 2008, budou přehodnoceny z hlediska jejich
    použitelnosti v OP II. st. v průběhu roku 2010.
 
2) přípravky obsahující účinné látky zařazené do Přílohy I ke Směrnici Rady
    91/414/EHS, které nebyly dosud přehodnoceny v souladu s požadavky Přílohy VI
    ke Směrnici Rady 91/414/EHS, budou posouzeny z hlediska jejich použitelnosti
    v OP II. st. v rámci řízení o změně registrace (tzv. re-registrace). Rozhodnutí o
    změně registrace bude vydáno nejpozději k datu, k němuž musí být přípravky
    obsahující tuto účinnou látku/látky dle příslušné Směrnice Komise přehodnoceny.
 
 
3) přípravky registrované na omezenou dobu v souladu s ust. § 36 odst. 1 obsahující
    tzv. „novou“ účinnou látku dosud nezařazenou do Přílohy I ke Směrnici Rady
    91/414/EHS budou přehodnoceny z hlediska použitelnosti v OP II st. k datu
    vypršení doby platnosti jejich registrace. V případě, že dojde před datem vypršení
   jejich registrace k zařazení úč. látky/látek v nich obsažených do Přílohy I ke
   Směrnici Rady 91/414/EHS, uplatní SRS postup uvedený v bodu 2)
 
 
U všech registrovaných přípravků dosud zařazených do kategorie „- -„ (nezařazeno) SRS doporučuje uživatelům těchto přípravků, aby při jejich použití postupovali s ohledem na princip předběžné opatrnosti, jako by se jednalo o přípravky, které jsou z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a/nebo povrchové vody vyloučeny.
Zdroj: www.srs.cz