Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktualizovaná vrstva pro silně erozně ohrožené půdy v LPIS

04/07/10
smf

Aktualizovaná verze bude k dispozici od 1. července 2010 a bude platná pro plodiny seté po tomto datu. Zdroj: MZe

Aktualizovaná vrstva pro silně erozně ohrožené půdy v LPIS
     Od 1. ledna 2010 jsou v ČR v platnosti upravené a rozšířené standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Zavedeno jich bylo celkem 10 a pokrývají všechny tematické okruhy stanoveného na základě přílohy III nařízení Rady (ES) 73/2009 (eroze půdy, organické složky půdy, struktura půdy, minimální úroveň péče, ochrana vody a hospodaření s ní).
Ochraně půdy před účinky eroze pomocí pravidel pro hospodaření na silně erozně ohrožených půdách je věnován standard GAEC 2. Informace o tom, zda se na PB nachází půda silně erozně ohrožená, si každý zemědělec může najít v LPIS v záložce Eroze.
Vrstva SEO půd je v LPIS zavedena již od 1. ledna 2010. Aktualizovaná verze bude k dispozici od 1. července 2010 a bude platná pro plodiny seté po tomto datu. Znamená to tedy, že v případě kontroly SZIF bude dodržování podmínek tohoto standardu na půdách osetých jařinami posuzováno podle vrstvy platné k 1. Lednu 2010 a na půdách osetých ozimy
k 1. červenci 2010.
K aktualizaci vrstvy SEO půd MZe přistoupilo z důvodu dokončení kvalitnější podkladové digitální mapy terénu (DMT). Nebude již tedy docházet k problémům, týkajících se první verze vrstvy SEO půd, kdy se objevovaly posuny erozně ohrožených ploch v LPIS vůči skutečnosti.  
V případě, že by přesto došlo k nějakým nejasnostem, kontaktujte prosím pracovníky místně příslušné AZV s žádostí o pomoc. Váš dotaz by měl obsahovat prostorové charakteristiky (číslo PB aj.), výřez z LPIS, popis problému (k čemu v území došlo, jak území podle stěžovatele vypadá), popř. jiné charakteristiky (např. fotografie z terénu).
Zdroj: www.eagri.cz, 22.6.2010