Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontrola podmíněnosti a Česká plemenářská inspekce

30/06/10
smf

KONTROLY PODMÍNĚNOSTI, vykonávané Českou plemenářskou inspekcí. Zdroj: ČPI

KONTROLY PODMÍNĚNOSTI, vykonávané Českou plemenářskou inspekcí
Tyto kontroly podmíněnosti se týkají příjemců přímých plateb, kteří jsou chovateli ve smyslu § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářského zákona), v platném znění a kteří chovají prasata nebo tury (dále jen skot) anebo ovce či kozy. Od roku 2006 se povinnosti spojené s označováním a evidencí zvířat vztahují na všechny chovatele s výjimkou těch, kteří chovají pouze jedno prase určené pro domácí porážku
Česká plemenářská Inspekce (dále jen ČPI) kontroluje plnění zákonných požadavků na hospodaření při označování a evidenci zvířat v rámci rutinních kontrol prováděných podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství a plemenářského zákona. Při kontrolách podmíněnosti je cílem ověřit, zda chovatel plní své základní povinnosti, tzn. zda zaregistroval své hospodářství, označil zvířata, založil a vede stájový registr podle druhu chovaných zvířat, tato zvířata zaevidoval v databázi ústřední evidence a (v případě skotu), zda jim byly vydány průvodní listy skotu.
Cílem těchto zákonných požadavků je zajistit přesnou evidenci hospodářství, na kterých jsou zvířata chována, a jednotlivých zvířat využívaných pro lidskou výživu. Ta mohou být zároveň příjemci nebo nositeli hromadných nákaz a nemocí, často přenosných na člověka. Při zjištění nákazy nebo důsledků onemocnění umožní správně a úplně vedená evidence zvířat vysledovat původce nákazy, jejího přenašeče a skupiny zvířat, která s nakaženým zvířetem přišla do styku, a tím na situaci optimálně reagovat. Je také podmínkou správně aplikovaných preventivních opatření v chovech i při porážce (např. při plošné vakcinaci, vyšetření BSE apod.).

Plemenářský zákon ukládá chovateli povinnost předvést zvířata tak, aby bylo možno zajistit jejich individuální kontrolu. ČPI přistupuje ke kontrole zvířat s maximálním ohledem na provozní podmínky, pohodu a zdraví zvířat i bezpečnost práce. V tomto ohledu vychází vždy chovateli vstříc.

K tomu, aby mohly být posouzeny všechny kontrolní otázky vzájemného plnění i otázky ostatní, je nutné provést inventuru zvířat přítomných na hospodářství v den kontroly. Inventura se provádí na základě aktuálního výpisu evidovaných zvířat z ústřední evidence. V chovu prasat se kontroly označení zvířat provádějí namátkově na stanoveném vzorku chované populace.
Chovatel je povinen předložit stájový registr (resp. registr prasat v hospodářství). Pokud jej vede na počítači, musí umožnit nahlížet do uložených dat o zvířatech a jejich pohybech. Při kontrole skotu je chovatel povinen předložit na každé zvíře vystavený průvodní list skotu. Při kontrolách vzájemného plnění se posuzuje, zda byl průvodní list vystaven ústřední evidencí.
O výsledku kontroly se sepisuje protokol, s jehož obsahem je chovatel seznámen a svůj souhlas s kontrolním zjištěním stvrzuje podpisem.
Součástí protokolu jsou též otázky kontroly podmíněnosti, u kterých je uvedeno, zda byla jednotlivá podmínka splněna. Kontrolující inspektor též zapisuje počet zvířat, u kterých byly zjištěny nedostatky. Ostatní kontrolované otázky, které nejsou součástí systému kontrol podmíněnosti a týkají se povinností chovatele, uvedených v plemenářském zákoně, jsou posuzovány z hlediska úplnosti, správnosti a rozsahu. Na všechny kontrolované požadavky, včetně požadavků kontrol podmíněnosti, se vztahují opatření a sankce podle plemenářského zákona.
Při zjištění nedostatků se ukládají opatření k nápravě. U skotu je možné uložit i zákaz přemisťování zvířat, pokud se nedostatky týkají konkrétních zvířat, která jsou v době kontroly přítomna v hospodářství. Uložená opatření se ruší po odstranění nedostatků.
Způsob hodnocení výsledků kontrol podmíněnosti
Údaje o kontrolních zjištěních se elektronicky zaznamenávají v Integrovaném zemědělském registru databáze ústřední evidence, kde jsou automaticky uloženy. Zde také probíhá, bez zásahu kontrolujícího, výpočet případného bodového hodnocení zjištěných nedostatků a následných srážek z platby. Příjemci dotací mohou ověřovat výsledky svých kontrol na Portálu farmáře.
Způsob stanovení srážek při nesplnění podmínek pro příjem dotace je uveden v následujících tabulkách.
Oblast: Ochrana zdraví člověka, zvířat a rostlin
Podoblast: Označování hospodářských zvířat – prasata – SMR 6
Posuzuje se, zda chovatel zaregistroval své hospodářství v ústřední evidenci a zda založil a vede registr prasat v hospodářství. Nehodnotí se úplnost a správnost vedených údajů. Registr může být veden ručně (na formuláři, který chovateli poskytne pověřená osoba, která vede ústřední evidenci) nebo na počítači (používaný program musí být schválen pověřenou osobou). Na vybraném vzorku zvířat se ověřuje, zda se na hospodářství nacházejí zvířata, která nejsou resp. nikdy nebyla označena způsobem stanoveným ve vyhlášce.“
Kontrolovaný požadavek Nepo- rušeno Rozsah Závažnost Trvalost Body celkem
Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano
1 Je hospodářství zaregistrované v ústřední evidenci? 0 x x 6 x x 9 0 0 15
2 Je založen a veden registr prasat v hospodářství ? 0 x x 6 x x 9 0 0 15
3 Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata? 0 do 20% zvířat 20,01 – 50% nad 50% zvířat do 20% zvířat 20,1 – 50% nad 50% zvířat 0 0 4
x 1 2 x 1 2
34
Rozsah dosažených bodů X < 10% bodů X = 10,1 – 40,0% bodů X = 40,1 – 80,0% bodů X > 80,1% bodů
% srážek bez posouzení opakování 0 1% 3% 5%
Podoblast: Označování hospodářských zvířat – skot – SMR 7
Ověřuje se, zda všechna zvířata, přítomná v den kontroly na hospodářství, jsou prvotně označena, bez ohledu na jejich aktuální označení (ztráta, nečitelnost, poškození ušní známky).
Posuzuje se, zda se na hospodářství nacházejí zvířata, kterým nebyl nikdy vydán průvodní list skotu (PLS), neposuzuje se však obsah a úplnost PLS, pořadí duplikátů, případně ztráta ani zničení již vydaného PLS. Každé zvíře bez PLS posuzuje inspektor zvlášť a přihlíží ke všem okolnostem, které je možné doložit, případně potvrdit v ústřední evidenci.“
Posuzuje se, zda chovatel založil a vede stájový registr. Nehodnotí se úplnost a správnost vedených údajů. Registr může být podle ustanovení vyhlášky 136/2004 ve znění vyhlášky 199/2007 veden ručně (na formuláři, který chovateli poskytne pověřená osoba, která vede ústřední evidenci) nebo na počítači (používaný program musí být schválen pověřenou osobou).
Posuzuje se, zda-li se na hospodářství nacházejí zvířata, která nebyla nikdy zaevidována v ústřední evidenci.Do tohoto ukazatele se nezahrnují zvířata „na cestě“ (narozená telata nebo zvířata přemístěná na hospodářství splňující lhůtu pro nahlášení a zpracování), nebo zvířata, která nebyla zaevidována z důvodů chybného hlášení.
Kontrolovaný požadavek Nepo- rušeno Rozsah Závažnost Trvalost Max. Body celkem
Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano
1 Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata? 0 do 20% zvířat 20,01 – 50% nad 50% zvířat do 20% zvířat 20,1 – 50% nad 50% zvířat 0 0 14
1 5 9 1 3 5
2 Nebyla na hospodářství zjištěna zvířata, na která nebyly vydány průvodní listy skotu pověřenou osobou? 0 do 20% zvířat 20,01 – 50% nad 50% zvířat do 20% zvířat 20,1 – 50% nad 50% zvířat 0 0 18
1 5 9 1 5 9
3 Je založen a veden stájový registr? 0 x x 6 x x 9 0 0 15
4 Nebyla na hospodářství zjištěna zvířata nikdy neevidovaná v ústřední evidenci? 0 do 20% zvířat 20,01 – 50% nad 50% zvířat do 20% zvířat 20,1 – 50% nad 50% zvířat 0 0 18
1 5 9 1 5 9
65
Rozsah dosažených bodů X < 10% bodů X = 10,1 – 40,0% bodů X = 40,1 – 80,0% bodů X > 80,1% bodů
% srážek bez posouzení opakování 0 1% 3% 5%
Podoblast: Označování hospodářských zvířat – ovce a kozy – SMR 8
Ověřuje se, zda všechna zvířata, přítomná v den kontroly na hospodářství, jsou prvotně označena, bez ohledu na jejich aktuální označení (ztráta, nečitelnost, poškození ušní známky).
Posuzuje se, zda chovatel založil a vede stájový registr. Nehodnotí se úplnost a správnost vedených údajů. Registr může být podle ustanovení vyhlášky 136/2004 ve znění vyhlášky 199/2007 veden ručně (na formuláři, který chovateli poskytne pověřená osoba, která vede ústřední evidenci) nebo na počítači (používaný program musí být schválen pověřenou osobou).
Posuzuje se, zda-li se na hospodářství nacházejí zvířata, která nebyla nikdy zaevidována v ústřední evidenci.Do tohoto ukazatele se nezahrnují zvířata „na cestě“ (narozená telata nebo zvířata přemístěná na hospodářství splňující lhůtu pro nahlášení a zpracování), nebo zvířata, která nebyla zaevidována z důvodů chybného hlášení.
Kontrolovaný požadavek Nepo- rušeno Rozsah Závažnost Trvalost Max. Body celkem
Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano
1 Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata? 0 do 20% zvířat 20,01 – 50% nad 50% zvířat do 20% zvířat 20,1 – 50% nad 50% zvířat 0 0 14
1 5 9 1 3 5
2 Je založen a veden stájový registr? 0 x x 6 x x 9 0 0 15
3 Nebyla na hospodářství zjištěna zvířata nikdy neevidovaná v ústřední evidenci? 0 do 20% zvířat 20,01 – 50% nad 50% zvířat do 20% zvířat 20,1 – 50% nad 50% zvířat 0 0 18
1 5 9 1 5 9
47
Rozsah dosažených bodů X < 10% bodů X = 10,1 – 40,0% bodů X = 40,1 – 80,0% bodů X > 80,1% bodů
% srážek bez posouzení opakování 0 1% 3% 5%

Zdroj: www.cpinsp.cz