Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K biopalivům

25/07/09
smf

Novela zákona o spotřební dani, kterou schválil Senát, umožní podporu kapalných biopaliv v dopravě ČR a produkci biopaliv II. generace vyráběných z nepotravinářských komodit. Zdroj: www.mze.cz
 

Senát dal zelenou biopalivům
 
Novela zákona o spotřební dani, kterou schválil Senát, umožní podporu kapalných biopaliv v dopravě ČR a produkci biopaliv II. generace vyráběných z nepotravinářských komodit.
 
Schválená novela zákona o spotřebních daních představuje daňové zvýhodnění pro vysokoprocentní směsi nebo čistá biopaliva a bioplyn. Snížená sazba spotřební daně je aplikována pro směsi motorové nafty s metylestery mastných kyselin (FAME), kde FAME představují podíl nejméně 30 % (tzv. směsná motorová nafta). U pohonné hmoty E85 (obsahující až 85 % bioetanolu) bude možné uplatňovat nárok na vrácení spotřební daně z podílu kvasného bezvodého lihu obsaženého ve směsi. Pohonná hmota E95 (s podílem bioetanolu max. 95 %) je v návrhu osvobozena od spotřební daně v rámci pilotních projektů technologického vývoje ekologicky příznivější palivové směsi.
 
Novela zákona o spotřebních daních v závislosti na dostupných technologiích daňově zvýhodní také produkci biopaliv II. generace, tj. biopaliv vyráběných z nepotravinářských komodit. Nízkoprocentní směsi biopaliv, které jsou v současné době uplatňovány na základě zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zůstanou nadále bez jakýchkoliv podpor.
 „Od navržených změn očekáváme zejména snížení celkových emisí skleníkových plynů z dopravy. Daňové zvýhodnění biopaliv je významnou podporou domácího zemědělství a průmyslu, která umožní zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu EU,“ vysvětluje požadované změny Ing. Jiří Urban, náměstek pro životní prostředí, výzkum a vzdělávání Ministerstva zemědělství.
 
Schválením novely se ČR zařadí mezi další státy EU (především Německo, Francii, Švédsko, Rakousko), kde jsou biopaliva daňově zvýhodňována. Přijatou novelou je do zákona o spotřebních daních zapracován Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, který byl předložen Ministerstvem zemědělství a schválen vládou ČR v únoru letošního roku. Program byl posouzen Evropskou Komisí, která vydala kladné stanovisko koncem roku 2008. Novela nabude účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po zveřejnění zákona ve Sbírce zákonů.
Zdroj: www.mze.cz