Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pracovní seminář ke Cross-compliance

09/07/08
smf

Dvoudenní seminář zaměřený na tématiku cross-compliance (křížová shoda dodržování pravidel správné zemědělské praxe) pořádalo Mze ČR 2.a 3.7.2008. Autor: Ing. Jiří Kejkrt, zdroj: www.asz.cz
 

Pracovní seminář Cross-compliance

Dvoudenní seminář zaměřený na tématiku cross-compliance (křížová shoda dodržování pravidel správné zemědělské praxe) pořádalo Mze ČR 2.a 3.7.2008 ve spolupráci se zástupci bavorského ministerstva zemědělství. První den byl věnován představení dnes již funkčně prověřeného bavorského (německého) systému, druhý den pak systému kontroly dodržování pravidel C-C, připravenému pracovníky Mze. Zároveň byla připravena ukázka kontroly ve veterinární a plemenářské oblasti přímo v prostorách hostitelského podniku Agro Jesenice.
Za bavorskou stranu přednesl stěžejní referát pan B. Lautenschlager.
V Bavorsku funguje jedna Centrální kontrolní služba, která je pověřena prováděním kontrol v oblastech C-C v tzv. zelené oblasti: To je (zhruba) v oblasti ochrany rostlin, hnojení včetně nitrátové směrnice, v ochraně přírody (ptactvo, podzemní vody, včely), v ochraně půdy a krajinných prvků. CKS provádí také kontroly AJAX – využívání zemědělské půdy – přibližně to, co rozumíme my pod kontrolou LPIS. Kontroly v tzv. bílé oblasti provádí okresní úřady a orgány vlády Horního Bavorska. Do bílé oblasti spadají, jak je možno z názvu odvodit, kontroly z veterinární oblasti včetně bezpečnosti krmiv, kontroly značení a evidence zvířat a kontroly bezpečnosti potravin.
Centrální kontrolní služba v Bavorsku má 24 poboček, každou se čtyřmi stálými pracovníky a dvěma vozidly. Kromě toho jsou přijímáni pracovníci na částečný úvazek zhruba ve stejném počtu. V roce 2007 provedla CKS 7159 kontrol v oblasti přímých plateb, a 1382 kontrol cross compliance. Další kontroly byly provedeny i v oblasti investiční a v oblasti opatření na ochranu životního prostředí.
Zásady kontrol jsou ve stručnosti tyto: Podniky ke kontrole AJAX (5% z celkového počtu) se vybírají z 80% analýzou rizik, ostatní náhodným výběrem. Z nich je dále vybrána 1/5 (1% všech podniků) ke kontrole C-C. Kontroly probíhají neohlášeně, je však možné, pokud to nezmaří účel kontroly, oznámit kontrolu až 14 dní předem. Pokud farmář není zastižen, například proto, že je v zahraničí, kontrola je přesunuta na nejbližší vhodný termín. Osvědčily se týmy dvou kontrolujících. Po představení se a stanovení průběhu kontroly se kontrola provede, kontrolovaný má právo být u kontroly přítomen. Chyby jsou mu v průběhu kontroly ukázány, kontrolující o nich mohou udělat např. i fotodokumentaci. Kontrolor zde ovšem není od toho, aby zemědělci vyčítal, že ten a ten problém je v tamtom předpisu na stranách 53 a 54, to je nemístné. Při závěrečném pohovoru kontrolovaný potvrdí, že se kontrola uskutečnila, a uplatní případné námitky. Plánovaná kontrola se v tom roce musí uskutečnit. Odepření kontroly znamená zastavení plateb pro podnik. Kriteria hodnocení jsou pokud možno jednoduchá, hodnotí se jejich dodržení. (Příklad: Tele je uvázáno. Pak už je jedno, jak je dlouhý provaz.).
Sankce u nedbalostního nedodržení standardů C-C jsou 1, 3 nebo 5 % snížení plateb, podle závažnosti. V případě většího počtu méně závažných pochybení je sankce stále 1%, počet provinění se nesčítá. Při opakování stejného přestupku se sankce znásobují 3x, v případě, že jde o úmyslné nedodržení, je sankce 20% snížení plateb (může ovšem dosáhnout až 100%).
Nakonec je třeba zmínit, že v podmínkách bavorského zemědělství se jako rizikovější jeví malé podniky, často i proto, že před očekávaným ukončením hospodaření (např. pro věk) se již hospodáři nechce nebo nevyplatí náročné investice ke splnění požadavků C-C, například u skladišť hnoje nebo jímek na kejdu či močůvku. Důležité je také to, že bavorské ministerstvo zemědělce prostřednictvím svých poradců toto téma veřejnosti objasnilo, a byla vydána brožura, kde jsou popsány požadavky, popsány standardy a vysvětleny sankce. Kromě toho v Bavorsku existuje dostatek poradců, kteří s odhalením a odstraněním problémů farmy pomohou, samozřejmě za úplatu.
Zatím pracovní návrh systému kontrol C-C v ČR představila zástupkyně odboru přímých plateb Mze Ing. Picková, která zastoupila svého kolegu Ing.Trnku. Po výčtu zákonů, na základě nichž je problematika C-C zaváděna, zhodnotila, že EU sice doporučuje zkontrolovat standardy v 1% podniků, ovšem sama EU údajně zároveň vydala pokyn, že je nezbytné zvýšit počet kontrol. Dále se věnovala principu výběru podniků, který by měl být podobný bavorskému – tedy 20 – 25% náhodný výběr, zbytek z analýzy rizik.
Dále informovala, že každá z kontrolujících organizací si zadá pro výběr jiné rizikové faktory a může jim přidělit různou váhu. Vzhledem k tomu, že kontroly C-C podle návrhu bude provádět sedm kontrolních organizací: ÚKZÚZ, ČPI, SVS, ÚSKVBL, SRS, SZPI, ČIŽP, může být za rok kontrol na jednom podniku víc. Každá z těchto organizací si naplánuje své 1% kontrol z podniků, které pod kontrolu této organizace spadají. (Př.: Nemá-li podnik zvířata, nebude předmětem kontroly plemenářů.) Pro podniky, které mají celou šíři zemědělské činnosti to ovšem znamená, že kontrol může přijít za rok osm, možná i více. Nesmíme totiž zapomínat na SZIF, v jehož působnosti zůstává kontrola LPIS, a ZA. Aby se kontroly nesetkaly ráno u vrat stejného zemědělského podniku, byl počítačovými odborníky vygenerován systém, který takovému jevu má zabránit. Tento systém má současně sloužit i k soustřeďování výsledků kontrol, a u platební agentury SZIF také k výpočtu procenta snížení plateb. Výpočet je koncipován poměrně složitě (což znamená, že jsem mu neporozuměl) a je v něm ukotven princip „z více malých porušení se stává závažné“.
Kontrolních bodů je v této chvíli navrženo 88, což je prakticky nejméně v EU (někde je i přes 300), ovšem bez jejich konkrétní znalosti nelze ten počet jednoduše zhodnotit, pod jedním bodem může být i víc „podbodů“ (což není dobře, protože nesplnění podbodu odpovídá nesplnění celého bodu). Můj dojem z kontrolované oblasti welfare byl ten, že je to ořezáno až příliš: U skotu pouhé dva body: “má tele přístup k vodě“ a „má tele přístup ke krmivu“ se mi zdá málo.
Další důležitý poznatek, který tento seminář dal, bylo nové směřování servisních organizací Mze. Osobně neznám nikoho, komu by „jen tak, že byl vybrán“ přišla na kontrolu SRS, popř. ÚKZÚZ. Vždy to bylo po nějakých problémech nebo udání. Nyní se to ovšem chystá. Každá kontrola cross compliance bude zároveň kontrolou plnění národní legislativy. Což je ovšem daleko těžší kalibr, než C-C. Z této kontroly sice nehrozí snížení plateb, pokud budou kontrolované standardy C-C v pořádku, ovšem pro ty, kdo nemají věci úplně v pořádku, to může znamenat nějaké pokuty, a také zatížení do systému výběru podle rizik pro další kontrolu. Tento způsob, jak se dostat sedlákům na dvůr, je obhajován tím, že při jedné kontrole se vlastně udělají dvě (nebo tři – při kontrole třeba ještě na agro-envi) a tím se ušetří. Toto zneužití prohlásil v závěrečné diskusi bavorský kontrolor p. Erhardt za nepřijatelné a doplnil, že v Bavorsku může taková kontrola do podniku přijít pouze s odůvodněním.
Dalšími neopominutelnými poznatky byly tyto: Kontrola nemusí být na 100% pozemků, zvířat, stačí reprezentativní vzorek. Kontrola může být mimo určené pořadí, například na udání, každá národní kontrola bude v té chvíli současně i kontrolou C-C. Subjekt kontroly musí být o každém zjištěném porušení informován nikoliv při odjezdu kontrolorů, ale ve lhůtě tří měsíců.
Odpoledne druhého dne byla provedena modelová kontrola ČPI a SVS v provozu živočišné výroby Agro Jesenice. V upraveném a udržovaném prostředí, ve kterém byla kontrola prováděna, by bylo překvapením, kdyby bylo nalezeno víc závad, než jedna chybějící ušní známka. Kontrola nicméně potvrdila to, co je uvedeno o odstavec výše: kontrolováno bylo celé spektrum ukazatelů, z nichž ovšem pouze tři jsou brány v potaz pro cross compliance.
Zhodnocení prezentace jako celku
Velmi vysoko hodnotím přehledné vystoupení bavorských kontrolorů a jejich názory, například na to, že kontrolor má být schopen zkontrolovat celou oblast C-C, kontrolor musí znát nejméně to, co je povinností farmáře, má být mistrem v oblasti zemědělství. Kontrolované body mají být vztaženy k problematice C-C, nikoliv (např.) ke stavebnímu zákonu.
Prezentace českého návrhu, byla poněkud chaotická, postrádala pro farmáře důležité aspekty, jako např. právo účasti při kontrole, možnosti odvolání proti výsledkům, zejména chyběly vyčíslené nároky na personální, finanční a materiálové zabezpečení kontrolního systému. Pokládám za neuvěřitelné, že by někdo chtěl tvrdit, že výše jmenované kontrolní organizace kontroly provedou bez nároku na zvýšení rozpočtu a stavu pracovníků. V materiálech také nebyl návrh oněch 88 kontrolních bodů.
Při komentářích ze strany bavorských hostů docházelo někdy k nedorozuměním, vyplývajícím z rozdílnosti platebních systémů, a také docházelo k porovnávání počtu kontrol C-C s počtem kontrol C-C společně s AJAX.
Ing. Jiří Kejkrt, předseda ASZ Mělník, zdroj: www.asz.cz