Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dojde ke změně zákona o dani z nemovitosti?

16/07/08
smf

Předkladatelé navrhují, aby novela byla schválena již v 1.čtení. Návrh nyní nejprve projedná vláda.Kancelář ASZ ČR, zdroj: www.asz.cz
 

Změna v zákonu o dani z nemovitosti
ASZ ČR jednala před měsícem s ministrem financí Kalouskem a žádala o změnu zákona o dani z nemovitosti, která by eliminovala zvýšení daní ze zemědělské půdy na základě rozhodnutí obecních zastupitelstev. V pátek 11.7. byl podán poslanecký návrh na tuto změnu.
Návrh, který podala skupina poslanců ČSSD, KSČM a KDU-ČSL, zní takto:
Čl. I
Změna zákona o dani z nemovitostí

Zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona
č. 315/1993 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a za odstavec 1 se doplňuje nový odstavec 2, který zní:

„(2) Odstavec 1 se nevztahuje na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů
a trvalých travních porostů, s výjimkou těchto pozemků v zastavěném území16d) nebo v zastavitelné ploše16d) obce.“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Poznámka: § 12 právě pojednává o možnostech uplatnění místních koeficientů k navýšení daně (2-5).
Předkladatelé navrhují, aby novela byla schválena již v 1.čtení. Návrh nyní nejprve projedná vláda.
Kancelář ASZ ČR, zdroj: www.asz.cz