Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kritika vedení AK ČR

04/06/08
smf

Představenstvo OAK Česká Lípa hodnotilo práci vedení AK ČR. Zdroj:  www.Agris.cz, 03.06.2008

Představenstvo OAK Česká Lípa hodnotilo práci vedení AK ČR
Dne 2. června 2008 jednalo představenstvo Okresní agrární komory Česká Lípa (OAK) a v rámci svého programu jednalo i s prezidentem AK ČR Janem Velebou, který přijal pozvání a jednání se zúčastnil i s ředitelem AK Martinem Fantyšem. Přestože na velkou část témat má představenstvo OAK ČL stejný názor jako vedení AK ČR, existují zde i podstatné a neřešené problémy. Mezi problémy, které Okresní agrární komora Česká Lípa zmínila panu prezidentu Velebovi, patří:
Vedení AK si komoditní boom a růst příjmů z  komodit v řádu miliard vyložilo jako signál ke snaze o získání dalších peněz do produkčního sektoru. Logičtější by však bylo prosazovat solidární přístup k  zemědělcům, kteří nemohou participovat na růstu cen komodit a naopak na něj musí doplácet při dokupu obilovin pro výkrm.
Vedení AK nejeví zájem o udržení rovnováhy v  zemědělství mezi intenzivním – produkčně zaměřeným sektorem a extenzivním sektorem zaměřeným na péči o krajinu.
Vedení AK neprosazuje n a MZe motivační nástroje vedoucí farmáře k udržení podílu stálých pastvin – přitom jejich snížení by vedlo ke krácení přímých plateb.
Vedení AK nekonzultuje s regiony vydávání tak zásadních stanovisek, jako jsou vyjádření k  rozložení finančních prostředků v osách Programu rozvoje venkova.
Ambice zastupovat nejen zemědělce, ale např. i potravináře oslabuje možnosti farmářů dosahovat přes vedení AK na lepší ceny u zpracovatelů. Není možné, aby zpracovatelé byli protiváhou zemědělců v  komoře. AK je v  konfliktu zájmů.
Přesměrování vyjednávacího tlaku farmářů od zpracovatelů k  obchodním řetězcům možná vyhovuje zpracovatelům, ale oslabuje zodpovědnost potravinářů před zemědělci.
Vedení AK nadproporcionálně zastupuje zájmy určitých komodit – viz boj o vepřové a vyjednávání na MZe (22.týden), které má aktuálně (21.týden) nejvyšší cenu za poslední 3 roky, zatímco cena u hovězího je nejnižší za poslední 3 roky , též korunové platby LFA a AEO klesají.
Vedení AK nebojuje za zemědělce, kterým SZIF zadržuje AEO platby několik měsíců nad nezbytně nutnou dobu.
Vedení AK nemá zvládnutá připomínková řízení (neúčastní se např. tak významných připomínkových řízeních jako Zákon o zemědělství či Zákon o SZIF) a nezastupuje proto řádně zájmy členské základny. Členové AK pak často musí zasílat své připomínky prostřednictvím jiných nevládních organizací.
Dále představenstvo OAK Česká Lípa požádalo pana prezidenta o podporu návrhu, aby každý zemědělec musel držet 20 procent svých pozemků v trvalých travních porostech, čímž by se povinnost splnění podílu stálých pastvin spravedlivě rozložila na všechny příjemce dotací SAPS. Prezident AK ČR tento návrh odmítl s  tím, že toto by snížilo zisk dotčeným zemědělcům. Dále prezident AK ČR nabídl Okresní agrární komoře možnost diskuze. OAK Česká Lípa nabídku přijímá, nerezignuje na snahu dosáhnout toho, aby vedení AK ČR začalo více zastupovat zájmy podstatné části členů agrární komory a povede s  AK ČR dialog nad nejpalčivějšími problémy v  činnosti AK ČR.

Zdroj: www.Agris.cz, 03.06.2008