Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Mimořádná aktualizace v LPIS 2008

30/01/08
smf

Informace o průběhu mimořádné aktualizace půdních bloků v LPIS v roce 2008. Zdroj: www.mze.cz
 

 

Mimořádná aktualizace v LPIS 2008
Informace o průběhu mimořádné aktualizace půdních bloků v LPIS v roce 2008.

 

Mimořádná aktualizace vyplývá z § 3h zák. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění. Je to specifický proces aktualizace LPIS nad novými ortofotomapami, který je prováděn v součinnosti s dotčeným uživatelem.
V současné době mimořádná aktualizace (MA) již probíhá a termín pro její ukončení byl stanoven na 31. března 2008. MA proběhne povinně na půdních blocích (PB) na střední 1/3 území ČR, na kterou byly dodány nové ortofotomapy ze snímkování v roce 2007.
MA se řídí principem místní příslušnosti PB k jednotlivým ZAaPÚ (tzn. že pokud má uživatel místně příslušné PB více ZAaPÚ, musí MA absolvovat na všech těchto ZAaPÚ). MA probíhá po jednotlivých uživatelích LPIS. Pracovníci ZAaPÚ každý PB daného uživatele spadajícího do MA zkontrolují a buď potvrdí kvalitu původního zákresu (tzn., že není nutné aktualizovat hranice PB) nebo vytvoří nový návrh zákresu k projednání s uživatelem. Poté, co jsou takto verifikovány všechny PB daného uživatele, vyzve ZAaPÚ dotčeného uživatele k projednání návrhů změn. Výsledkem projednání změn MA jsou návrhy odsouhlasené uživatelem. Proces MA je ukončen vydáním potvrzení uživateli o provedení změn v evidovaných údajích.
V režimu MA není možné provádět uživatelské změny tj. změnu uživatele na celém PB nebo jeho části, ohlášení nového PB, ukončení užívání části PB nebo změnu kultury na PB. Tyto změny podléhají klasickému způsobu aktualizace LPIS dle § 3g výše uvedeného zákona.
Výměry aktualizovaných PB budou zúčinňovány okamžitě (tj. do druhého dne od schválení).
Režim mimořádné aktualizace neruší pravidla pro určení způsobilosti půdy pro SAPS a je tedy nutné u aktualizovaných PB posuzovat dobrý zemědělský stav k 30.6.2003.
Návrhy PB z MA se registrovaným uživatelům zobrazují na internetovém „portálu farmáře“ – pod odkazem registr půdy (jak návrhy k projednání, tak i návrhy projednané s uživatelem). Tyto data se zobrazují aktuálně tak, jak dochází ke změnám na ZAaPÚ. Doporučujeme tedy všem uživatelům LPIS, aby při MA využívali portál farmáře. Více informací o portálu farmáře můžete najít zde nebo na www.farmar.eu.
Zdroj: www.mze.cz