Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Závěry Živočišného fóra 28. srpna 2007 v Českých Budějovicích

07/09/07
smf

Závěry Živočišného fóra 28. srpna 2007 v Českých Budějovicích, kterého se na pozvání Agrární komory zúčastnilo 204 chovatelů hospodářských zvířat z celé ČR a hostů. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Závěry Živočišného fóra 28. srpna 2007 v Českých Budějovicích, kterého se na pozvání Agrární komory zúčastnilo 204 chovatelů hospodářských zvířat z celé ČR a hostů
Účastníci fóra projednali situaci na obilním trhu a tržní situaci u navazujících živočišných komodit.

Konstatovali, že:
– letošní objem sklizně obilovin a řepky byl vyšší než nízká úroda v loňském roce, nepřesáhl však běžný objem sklizňově příznivých let,
– komisionálně prověřené škody na porostech zemědělských plodin ve více než 30 obvodech působnosti okresních agrárních komor představují 1 mld.Kč. Z 30-50 % je poškozeno 242 tis. ha, z 50-70 % 78 tis. ha a ze 70 a více % 27 tis. ha,
– v České republice, v Evropě i na světovém trhu převažuje poptávka po obilovinách a řepce, ale i mléka nad nabídkou a to z řady důvodů,
– vyšší zahraniční cenové nabídky za obiloviny a řepku vedou k masovému vývozu těchto produktů, obdobné nebezpečí existuje i u mléka,
– vysoké ceny krmných obilovin se zatím nepromítají do zvýšení farmářských cen živočišných výrobků,
– v důsledku nízkých cen jatečných prasat se prudce snižují stavy základního stáda prasnic,
– začal se projevovat nedostatek vajec,
– zaostávání tuzemských farmářských cen mléka za cenami v sousedních státech startuje výrazné zvýšení vývozů syrového kravského mléka a snižování produkce domácích mlékáren,
– nulová investiční i provozní podpora biolihu při vysokých cenách obilovin ohrožuje zahájení biolihového programu.
Účastníci Živočišného fóra žádají vládu ČR:
– aby se zabývala strukturálními nerovnováhami českého zemědělství a přijala v rámci pravidel společné zemědělské politiky systémová opatření, která povedou k jejich postupnému překonání,
– aby alespoň částečně kompenzovala ztráty zemědělcům, kteří se ocitli v kritické situaci v důsledku sucha,
– zřídit rizikový fond pro systémové řešení důsledků rostoucí rizikovosti zemědělské výroby, zejména katastrofických událostí,
– přehodnotit rozhodnutí o finančním nepodporování programů biodisel a biolíh tak, aby se mohly realizovat i při vyšších cenách řepky a obilovin,
– podpořit modernizaci a investice do konkurenceschopnosti zejména v chovech prasat a drůbeže,
– přijmout neodkladně překlenovací opatření k udržení produkce prasat v ČR a využít k tomu institutu společné zemědělské politiky EU, která umožňuje takové kroky v případě ohrožení existence tuzemských producentů,
– aby s ohledem na měnící se situaci v potravinovém trhu přehodnotila dosavadní koncepci zemědělství a přijala novou rozvojovou strategii, která povede ke zvýšení soběstačnosti ČR v základních potravinách,
– nepřipustit další oslabení konkurenceschopnosti českého zemědělství nedofinancováním národní spoluúčasti k evropským platbám a škrty v národních dotacích,
– znovu zvážit racionalitu zvýšení daně z přidané hodnoty u potravin v situaci, kdy výrazně rostou ceny obilí a promítnou se do cen návazných produktů.
Účastníci fóra žádají zpracovatele:
– zvýšit spolupráci s prvovýrobci s cílem dosáhnout pružnějšího přizpůsobení cen zemědělských výrobců cenám v Německu, Rakousku,
– zlepšit obchodní vztahy se zpracovateli,
– jednat s obchodními řetězci o snížení obchodní marže a zisku z obratu.
Účastníci fóra žádají vedení AK ČR, aby:
– spolu s odbornými členskými společenstvy zjistilo rozsah investičních a dalších potřeb pro modernizaci zejména v chovu prasat a drůbeže a jednalo o jejich finančním zabezpečení,
– jednalo s vládou o požadavcích  vzešlých z tohoto fóra.
Účastníci fóra žádají odbytové organizace zemědělců:
– aby jednali s navazujícími články potravinové vertikály o vyrovnání cen se zahraničím tak, aby prvotní zemědělské produkty mohly využít tuzemští podnikatelé k dalšímu zpracování.
Účastníci fóra opakovaně vyzývají zemědělce k zapojení do zemědělských odbytových družstev a malé odbytové organizace zemědělců k zapojení do družstev družstev s cílem narovnat vztah mezi producentem, zpracovatelem a následně i spotřebitelem.
V Českých Budějovicích 28. srpna 2007 , zdroj: www.apic-ak.cz