Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nové vymezení zranitelných oblastí dle NV č.103/2003 Sb.

08/08/07
smf

Dnem 1.9.2007 dochází ke změnám ve vymezení zranitelných oblastní dle Nařízení vlády č.103/2003 Sb.

Nitrátová směrnice – připravované změny
 
Současná situace
Zemědělci hospodařící ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) jsou povinni dodržovat opatření akčního programu podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech (NV 103/2003). Tento 1. akční program je platný pro období 2004 – 2007. První vymezení ZOD je účinné již od března 2003. 
Podle § 33 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) podléhají zranitelné oblasti i akční program přezkoumání a případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu.
 
Změny zranitelných oblastí k 1.9.2007
Na základě vyhodnocení vývoje kvality vod, s přihlédnutím ke změnám zemědělského hospodaření byly navrženy změny ZOD. Některé ZOD byly navrženy ke zrušení, jinde byly vymezeny nové ZOD. Seznam katastrálních území (k.ú.), které zůstávají v ZOD nebo jsou přidané či zrušené je uveden v souboru .xls. Pro rychlou orientaci je připojena mapa.
Tyto změny jsou již schváleny vládou. Nové vymezení by mělo být účinné od 1. září 2007.
Do té doby by měla vyjít první novela NV 103/2003. Obsahem této novely bude pouze změna přílohy č. 1, tedy seznamu k.ú. zařazených do ZOD.
 
Změna akčního programu k 1.1.2008
První akční program byl vyhlášen nařízením vlády č. 103/2003 Sb., s účinností od 1.1.2004. Vyhlášení druhého akčního programu se předpokládá s účinností od 1.1.2008.   
Důvodem pro změny jsou zejména výsledky přezkoumání účinnosti akčního programu a připomínky Evropské komise. Navržené změny byly navrženy na základě vyhodnocení údajů o hospodaření zemědělců a údajů o vývoji kvality vody, s využitím nových výzkumných poznatků. Při analýze připomínek Evropské komise bylo rovněž přihlédnuto k soudním kauzám vedeným proti členským zemím Evropské unie ve věci neplnění požadavků směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.
Dalším důvodem pro novelu nařízení vlády je změna souvisejících předpisů, např. vyhlášky MZe č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.
 
 
Autor: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha