Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Salmonely ve výkrmu drůbeže

10/05/07
smf

1. června 2007 vstoupí v platnost zákonný předpis EU týkající se postupného snižování počtu salmonel v drůbežím mase. Zdroj: www.vetweb.cz, autor: sek

Redukce množství salmonel ve výkrmu drůbeže

1. června 2007 vstoupí v platnost zákonný předpis EU týkající se postupného snižování počtu salmonel v drůbežím mase.

Stálý výbor pro potraviny a zdraví zvířat Evropské unie se sjednotil na cílové hodnotě kontaminace salmonelami ve výkrmu drůbeže. Návrh Evropské komise obsahuje definitivně stanovenou jednotnou cílovou hranici redukce počtu salmonel ve výkrmu drůbeže ve všech členských zemích EU.
Cílem tohoto návrhu je zabránit infekci drůbežího masa salmonelózními zárodky. Proto musejí členské státy EU prevalenci salmonel v početních stavech drůbeže zredukovat ještě před rokem 2011 na jedno procento nebo méně.
Od roku 2010 se uplatní na trhu EU pouze takové maso, které nebude ve 25 g vzorku obsahovat žádné salmonely. Pokud nebude tento požadavek splňovat, nebude možné maso uplatnit na trhu nebo bude z trhu staženo. V návrhu je v tomto ohledu zdůrazněna povinnost členských států kontinuálně kontrolovat pokrok ve směru dosažení cílové hodnoty.
Zákonný předpis bude nyní formálně schválen Evropskou komisí a nabude platnosti dnem 1. června 2007. Členské státy byly vyzvány, aby v průběhu šesti měsíců následujících po zveřejnění zákonného předpisu Evropskou komisí, vypracovaly a předložily národní kontrolní plány kontaminace výkrmu drůbeže salmonelami.
http://www.animal-health-online.de/

Autor: sek    ,zdroj:   www.vetweb.cz, 9.5.2007