Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Znovu obnova a přísev TTP

27/04/07
smf

Stížnost na postup Státního zemědělského intervenčního fondu. Zdroj: www.agroweb.cz, 25.4.2007
 

Stížnost na postup Státního zemědělského intervenčního fondu

Výklad Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) o tom, co se považuje za obnovu a co za přísev trvalého travního porostu, je v rozporu s dosavadními metodikami, rovněž příslušná nařízení vlády je nespecifikují. Také postup pracovníků SZIF při dálkové i fyzické kontrole u žadatele o dotaci v rámci agroenvironmentálních opatření není ve shodě s metodikami, stěžuje si v otevřeném dopise ministru zemědělství ředitel Okresní agrární komory Šumperk Radek Musil. Znění dopisu je dále uvedeno.

Věc: Stížnost na postup Státního zemědělského intervenčního fondu

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás s následující stížností a žádostí o nápravu vůči výkladu a následného postupu Státního zemědělského intervenčního fondu při dálkové i fyzické kontrole na místě u žadatele v rámci agroenvironmentálních opatření při problematice obnovy a přísevu trvalých travních porostů (TTP).
Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, důsledně rozlišuje přísev a obnovu TTP s tím, že podle uvedeného nařízení vlády je žadatel povinen při provádění obnovy TTP písemně oznámit provádění obnovy do dvaceti kalendářních dnů ode dne jejího zahájení. V nařízení vlády č. 79/2007 Sb. je také rozlišeno formulačně přísev a obnova TTP s tím, že žadatel v případě obnovy TTP oznámí písemně obnovu nejpozději v den zahájení obnovy a pro účely tohoto nařízení vlády se za obnovu považuje likvidace stávajícího travního porostu a založení nového travního porostu.
Vysvětlení pojmu, co je obnova a co je přísev TTP, ani jedno z výše uvedených nařízení vlády podrobně nespecifikuje. To, že vysvětlení pojmů, co je obnova a co je přísev TTP ani jedno z výše uvedených nařízení vlády nespecifikují, je v pořádku, protože existují již řadu let metodiky obnovy a přísevu TTP vyhotovené předními zemědělskými odborníky z výzkumných ústavů – příspěvkových organizací MZe ČR.
Přes to všechno si Státní zemědělský intervenční fond vyhrazuje právo vydávat výklad, který je v naprostém rozporu s uvedenými metodikami s tím, že jakýkoli zásah do travního porostu je jeho obnova a požaduje písemné oznámení o provádění obnovy, aniž to je potřeba. Pokud toto oznámení o provedení obnovy nebylo v uvedeném termínu na SZIF podáno, je žadateli snížena dotace na ošetřování travních porostů o 25 %. Úředníci SZIF přitom nemají žádnou vlastní zodpovědnost za jimi navržený výklad, ale jejich dopad na zemědělské podniky je velmi zásadní, přinejmenším jsou zemědělským podnikům do vyřešení odvolání proti rozhodnutí pozdrženy finanční prostředky. Přitom uvedený postup, kdy si úředníci Státního zemědělského intervenčního fondu vyhrazují právo výkladu zákonných právních norem podle svého a nad rámec zákona, je celá řada.
Vážený pane ministře, obracíme se na Vás s žádostí o provedení nápravy a zajištění postupu Státního zemědělského intervenčního fondu v souladu s platnými právními normami, metodikami výzkumných ústavů a často i zdravým rozumem.

Děkujeme za pochopení a zůstáváme s pozdravem

Ing. Radek Musil
ředitel Okresní Agrární komory Šumperk

V Šumperku dne 25. dubna 2007

Příloha:

Problematika obnovy TTP a přísevů TTP:

1. ÚZPI- Metodiky pro zemědělskou praxi 3/1998 Obnova a přísevy travních porostů
autor Ing. Kohoutek Alois, CSc. a kol

2- ÚZPI – Zemědělské informace 7/2002 Pásové přísevy do travních porostů
autor Ing. Kohoutek Alois, CSc. a kol

obnova TTP obsahuje tyto pracovní operace = diskování – střední orba – smykování – vláčení – setí a válení

přísev do TTP =bezorebná nebo minimalizační technologie šetrného obhospodařování TTP, která se používá pro zavádění kulturních druhů jetelovin, popř. bylin do travních porostů, přísev se používá tam, kde obnova je problematická

podstatou přísevu je vytvoření rýhy či úzké štěrbiny v travním porostu, do které jsou uložena semena, přikryta půdou popř.utužena přítlačným válcem, viz. str. 21 publikace Obnova a přísevy travních porostů z roku 1998.

Autor: sf  ,zdroj: www.agroweb.cz