Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dopis pro ministra životního prostředí související se změnou statkových hnojiv na nebezpečné látky

06/12/06
smf

Dopis pro ministra životního prostředí související se změnou statkových hnojiv na nebezpečné látky V Praze dne 28.11.2006 Vážený pane ministře, dovolte mi, abych se na Vás obrátil jako prezident Agrární komory ČR s odvoláním na ustanovení zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění předpisů pozdějších v naléhavé záležitosti […]

Dopis pro ministra životního prostředí související se změnou statkových hnojiv na nebezpečné látky

V Praze dne 28.11.2006
Vážený pane ministře,
dovolte mi, abych se na Vás obrátil jako prezident Agrární komory ČR s odvoláním na ustanovení zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění předpisů pozdějších v naléhavé záležitosti týkající ochrany oprávněných zájmů českých zemědělců.
V této souvislosti poukazuji na účinné ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění předpisů pozdějších. Tento zákon bez dalšího v § 39 hovoří o nebezpečných závadových látkách a zvlášť nebezpečných látkách a odkazuje na přílohu č. 1 k tomuto zákonu. Podle výkladu Vašeho ministerstva pod č.j. 51641/ENV/06, 2450/810/06 v rámci tzn. nového posouzení došlo k revokaci výkladu zařazení statkových hnojiv do kategorie závadových látek. Podle  tohoto nového posouzení jsou silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky a aerobně stabilizované komposty nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 bodu 8 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, neboť mají mít nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu ve vodě atd.
Vážený pane ministře s tímto novým výkladem týkajícího se zařazení silážní šťávy, průmyslových a statkových hnojiv a jejich tekuté složky a aerobně stabilizovaných kompostů do kategorie nebezpečných látek vyslovuji jménem českých zemědělců jednoznačný nesouhlas. Podle názoru řady odborníků členů Agrární komory ČR je třeba se celou výše uvedenou problematikou zabývat velmi citlivě. Je třeba vzít v úvahu i tu skutečnost, že tzv. hnojení polí tvoří základ budoucích úrod, dochází k tvorbě nezbytného humusu v půdě, což má v neposlední řadě velký vliv na dosahování úrodnosti polí a tím i zajišťování obživy našich občanů.  Vážený pane ministře, s přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem  navrhuji, aby argumenty Agrární komory ČR byly zohledněny a Ministerstvo životního prostředí ČR svůj výklad k otázce zařazení statkových hnojiv pod č.j. 51641/ENV/06, 2450/810/06 přehodnotilo tak, že silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky a aerobně stabilizované komposty nebyly označovány (posuzovány) jako nebezpečné látky podle přílohy č. 1 bodu 8 k zákona č. 254/2001 Sb. vodního zákona. Podle názoru Agrární komory ČR je třeba, aby silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky a aerobně stabilizované komposty byly označovány pouze jako závadové látky ve smyslu § 39 odst. 1 vodního zákona a v tomto směru  Vás žádám o přehodnocení výkladu Vašeho ministerstva k této problematice. Je třeba zdůraznit, že pro případ, že silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky a aerobně stabilizované komposty  budou označovány jako závadové látky platí pro každého, kdo s těmito látkami zachází obecná povinnost učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Dovoluji si zdůraznit, že v případě zacházení se silážními šťávami, průmyslovými a statkovými hnojivy a jejich tekutými složkami a s aerobně stabilizovanými komposty českými zemědělci se  jedná pouze o zacházení se závadovými látkami v mnohých případech i ve větším rozsahu. Pro tyto subjekty zdůrazňuji platí povinnosti uvedené v § 39 odst. 4, s vyjímkou povinnosti zkoušet těsnost porubí nebo nádrží určených pro skladování prostředků pro dopravu, která je výslovně spojena pouze se zacházením se zvlášť nebezpečnými a nebezpečnými látkami.
Vážený pane ministře, závěrem bych chtěl uvést, že se jedná o velmi naléhavou záležitost, mající dopad na celou naší společnost. Z tohoto důvodu mám zájem jako prezident Agrární komory ČR o věci dále i jednat a tak vytvořit prostor pro sjednání tolik potřebné nápravy.
S pozdravem
Ing. Jan Veleba, v.r.