Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Neefektivní dotování zemědělských investic

03/05/13
smf

Tisková zpráva, Svaz marginálních oblastí, dne 26. 4. 2013

Neefektivní dotování zemědělských investic

Svaz marginálních oblastí upozorňuje, že dosavadní podpora investic ze strany Ministerstva zemědělství ČR vedla k nadměrnému prodražení investic a tudíž k nehospodárnému vynakládání veřejných prostředků.
  Např. dle oficiálního sdělení viceprezidenta Agrární komory na půdě Ministerstva zemědělství požaduje český dodavatel za vybudování chlévu pro 600 ks krav částku ve výši 100 mil. Kč. Uvedené představuje 167 tisíc Kč za jedno ustájovací místo. To je několikanásobek běžných nákladů v Evropě či v USA.
   Podle irské Asociace zemědělských staveb činí náklady na výstavbu středně velké stáje pro dojné krávy 54 tisíc Kč na jedno ustájovací místo včetně dojicího zařízení a jímky. Tyto náklady poklesly o více než čtvrtinu poté, co bylo v Irsku ukončeno dotování investic státem. Systém dotací investic v Irsku fungoval v letech 2006-2008 a byl zaveden za účelem splnění požadavků EU. Opuštěn byl kvůli všeobecné nespokojenosti s prodražováním investic, náročností kontrol, zdržení na nejrůznějších stupních realizace apod.
  Názorem renomovaných ekonomů, např. Pavla Kohouta, který působil v ekonomických týmech napříč politickým spektrem, je, že dotování investic zhoršuje konkurenceschopnost, zvedá cenovou hladinu a vytváří umělou konjunkturu.
   Celostátní výbor Svazu marginálních oblastí zaujal stanovisko, podle kterého je dotování investic v zemědělství neefektivní: „Pro zemědělskou farmu musí být rozhodující rentabilní provoz. Dobře fungující zemědělská farma zvládne investice vlastními silami efektivněji, tzn. s nižšími finančními i administrativními náklady. Investice, zejména ty dotované, jsou lákavé, ale nemohou mít přednost před běžným provozem.“
   U dotovaných investic velmi často nerozhoduje ekonomičnost, ale rozdělení výdajů na uznatelné a neuznatelné, kdy farmář často postaví dražší, ale dotovanou stavbu, protože levnější by nebyla tak výhodně dotovaná. Popřípadě jsou investovány projekty, které jsou za dobu životnosti celkově dražší provozně i investičně, a to jenom proto, že mají větší část výdajů zahrnutou v rámci investice a tedy dotovanou.
   Rozhodujícím kritériem musí být dlouhodobá výdělečnost investice a nikoliv fakt, zda je daná investice dotovaná nebo ne. Takovéto případy pak často vedou k nestandardnímu jednání, na které doplácí jak veřejné rozpočty, tak i zemědělské podniky samotné. V roce 2012 investovaly zemědělské podniky přes 33 mld. Kč. Drtivou většinu těchto prostředků bez státní dotace. Uvedené dokládá, že stabilizované zemědělství je schopné investovat ziskové projekty z vlastních zdrojů.
   Dotované projekty vytvářejí prostor pro umělé navyšování ceny i z toho důvodu, že jsou spojeny s byrokratickou zátěží ve formě nejrůznějších žádostí, výběrových řízení, externě vytvářených projektů i tam, kde by žádný projekt zhotovován nebyl. Část nákladů na projekt žádosti o dotace sice hradí stát, ale to je opět neproduktivním vynaložením prostředků, obdobně jako nutné několikanásobné následné kontroly projektů.
  Dotované investice v konečném důsledku snižují konkurenceschopnost i z důvodu omezujících podmínek, které se k nim váží. Farmář např. nesmí 5 let provozovat v daném objektu žádnou jinou výrobu a nemůže tudíž reagovat na měnící se situaci na trhu. Jedná se o takzvanou „dobu vázanosti projektu“.
  Důraz na dotování investic namísto provozní efektivnosti plodí často projekty, které jsou následně provozovány se ztrátou, popřípadě jsou likvidovány po skončení minimální doby vázanosti.
  Samotný pozitivní efekt z dotování investic se vytrácí, popřípadě nekončí u zemědělců, ale u dodavatelských firem. Investovány s dotací jsou často akce, které by jinak realizovány nebyly. Ministerstvo zemědělství tak často vytváří dotovanou konkurenci již fungujícím projektům, a v tom horším případě na trhu zůstává dotovaný subjekt, když původní a bez dotací fungující projekt je z trhu vytlačen.
  Svaz marginálních oblastí požaduje ukončení dotování investic soukromých statků z rozpočtu Programu rozvoje venkova, který je určen na financování veřejných statků. Jestliže stát nemá dostatek prostředků na zajištění čisté pitné vody a dalších veřejných statků prostřednictvím agroenvironmentálních opatření kompenzujících ztrátové hospodaření na travních porostech, pak nemůže rozdávat dárečky na soukromé statky

Ing. Milan Boleslav
předseda Svazu marginálních oblastí

Svaz marginálních oblastí sdružuje farmáře z horských, podhorských a příhraničních oblastí ČR zabývající se převážně  živočišnou výrobou. Členy SMO či jeho členských organizací je více než 950 zemědělských farem.
Kontakt:
Svaz marginálních oblastí, Horní Police čp. 1, 471 06 Česká Lípa, tel/fax: 487 861 368
předseda Ing. Milan Boleslav, tel: 737 284 225
Internet: www.lfa.cz, email: lfa@lfa.cz