Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Deklarace cíleně pěstované biomasy pro energetické využití

02/05/13
smf

Informace MZe.

Deklarace cíleně pěstované biomasy pro energetické využití
Od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů. Dle § 7 odst. 3 této vyhlášky byl do jednotné žádosti nově přidaný formulář Deklarace cíleně pěstované biomasy pro energetické využití (dále jen „Deklarace“).
Tuto Deklaraci je povinen vyplnit každý, kdo plánuje v daném roce dodávat k energetickému využití biomasu, která bude dle „Prohlášení výrobce nebo dodavatele paliva z biomasy" deklarována jako cíleně pěstována dle § 7 vyhlášky č. 477/2012 Sb. Do Deklarace se uvedou údaje o žadateli a dále soupis všech půdních bloků, včetně kultury daného PB a výměry, na které bude v příslušném roce produkována cíleně pěstovaná biomasa.
Deklarace se podává jako součást Jednotné žádosti a pro její podání tedy platí stejný postup jako v případě Jednotné žádosti. Jednotné žádosti se podávají elektronicky nebo na místně příslušeném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé Agentury pro zemědělství a venkov – AZV) a to nejpozději do 15. května 2013.
Jednotná žádost – příručka pro žadatele: ZDE
zdroj: www.eagri.cz ,29.4.2013