Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

19. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

10/05/13
smf

Informace MZe.

19. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova
Zahájení příjmu žádostí: 19.6.2013
Poslední možnost podání žádosti: 2.7.2013
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 11000
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szif.cz
Telefon:
V 19. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,029 mld. Kč na přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, využívání poradenských služeb a obnovu lesního potenciálu po kalamitách a podporu společenských funkcí lesů.
Dne 6. 5. 2013 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl zpřesnění Pravidel pro opatření/podopatření Programu rozvoje venkova pro 19. kolo příjmu žádostí. Jedná se o podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb a opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů.
Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.
V rámci 19. kola příjmu žádostí budou dále přijímány Žádosti o dotaci v opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (v těchto Pravidlech nedošlo k žádným změnám a projekty budou administrovány dle předchozích Pravidel platných pro toto opatření) a opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (na toto opatření bude zpřesnění Pravidel zveřejněno následně).
Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 19. 6. do 2. 7. 2013.
Poslední den příjmu žádostí, tj. úterý 2. 7. 2013, musí být Potvrzení o přijetí vygenerované z Portálu Farmáře obsahující identifikátor dokumentu doručeno osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou (žadatele) na RO SZIF do 15:00 hodin. V případě opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce probíhá příjem žádostí na CP SZIF a v poslední den končí příjem žádostí v 16:30.
Příjem žádostí v 19. kole se bude týkat opatření/podopatření:
  • I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
  • I.3.4 Využívání poradenských služeb
  • II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
  • IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:
Opatření/podopatření Alokace
I.1.3.1 419 mil. Kč
I.3.4 150 mil. Kč
II.2.4 460 mil. Kč
IV.2.1 51 mil. Kč
Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.
Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše alokace stanovována příslušnými místními akčními skupinami.
Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 19. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 19. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.
Přílohy