Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jak získat značku Regionální potravina

07/04/13
smf

Informace MZe.

Jak získat značku Regionální potravina
      Máte zájem zúčastnit se čtvrtého ročníku soutěže o prestižní značku Regionální potravina? V jednotlivých regionech právě startují krajské soutěže. Podrobná pravidla včetně termínů a formulářů žádostí získáte v sekci Pro výrobce. Zde jsou k dispozici základní informace a stručný postup přihlášení do soutěže.
Obecné informace
 • Značka Regionální potravina je určena pro potravinářské nebo zemědělské výrobky od malých a středních potravinářských podniků (maximálně do 250 zaměstnanců). Žadatelem může být pouze provozovatel potravinářského podniku, který provádí všechny úkony výroby související s přípravou, upravováním, opracováním, zpracováním surovin, včetně balení.
 • Produkt, který se přihlásí do soutěže, musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin z daného regionu. Podíl těchto surovin musí tvořit minimálně 70 %. Hlavní surovina musí být 100% tuzemského původu. Přihlášený výrobek musí splňovat požadavky platných právních předpisů národního a evropského potravinového práva včetně ostatních relevantních předpisů.
  Značka Regionální potravina se uděluje pouze vítězi ve stanovených kategoriích: 
 1. Masné výroby tepelně opracované, včetně uzených mas (šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky apod.).
 2. Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky – poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy, sušené šunky, apod.).
 3. Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).
 4. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).
 5. Pekařské výrobky, včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny).
 6. Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek.
 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou vína z hroznu révy vinné (piva, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.).
 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo nakládané ovoce a zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.).

 9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).
Postup k účasti v soutěži
 • Kompletní pravidla pro udělování značky jsou uvedena v „Metodice pro udělování značky Regionální potravina“ a jsou rozdělena na tři části: obecná, specifická a regionální. Tato pravidla jsou včetně „Žádosti“ uveřejněna v sekci Pro výrobce pod záložkami jednotlivých regionů. Na těchto stránkách jsou též uveřejněny kontakty na krajské regionální koordinátory a termíny přijímání přihlášek.
 • Žadatel vyplní a podepíše Žádost, kterou předloží ve stanoveném termínu vyhlašovateli soutěže – krajskému regionálnímu koordinátorovi. Účast v soutěži je bezplatná.
 • V případě nejasností při vyplňování Žádosti, kontaktujte regionálního koordinátora, který bezplatně poskytne podrobné informace.  
 • Každá žádost bude zaregistrována. V případě, že žádost bude neúplná nebo bude obsahovat chybné údaje, bude žadatel vyhlašovatelem vyrozuměn o konkrétních nedostatcích a bude vyzván k jejich odstranění.
 • Přijímání žádostí probíhá průběžně, žádosti mohou být předány elektronicky, osobně, případně mohou být zaslány doporučeně poštou.
 • Žadatel je povinen dodat v termínech stanovených vyhlašovatelem k hodnocení konkrétní výrobek v odpovídajícím množství.
Hodnocení
 • Ocenění Regionální potravina uděluje ministr zemědělství na základě výsledků hodnotitelské komise příslušného kraje. Jejími členy jsou zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Potravinářské komory ČR, Agrární komory ČR, krajského úřadu daného regionu, Státní veterinární správy ČR a Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
 • Komise posoudí celou žádost i zaslaný vzorek výrobku do soutěže. Komise budou hodnotit zejména inovativnost, senzorické vlastnosti výrobků, použité suroviny a způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu.
 • Výsledky soutěže musí být vyhodnoceny nejpozději do 15. července 2013.
 • Oceněný výrobek získá certifikát Ministerstva zemědělství a právo zdarma užívat značku Regionální potravina čtyři roky na obale výrobku. Držitel značky Regionální potravina je povinen označit oceněný výrobek logem Regionální potravina nejpozději do 6 měsíců od jeho udělení.

zdroj: www.eagri.cz, 4.4.2013