Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro žadatele v rámci Jednotné žádosti 2013

29/04/13
smf

Informace SZIF.

Informace pro žadatele v rámci Jednotné žádosti 2013, žádosti o zařazení AEO a žádosti o změnu zařazení AEO
    Od 15. dubna 2013 je možné podávat Jednotné žádosti 2013, dále žádosti o zařazení AEO a žádosti o změnu zařazení AEO.
Jednotná žádost obsahuje žádosti o dotaci pro následující opatření:
• Jednotná platba na plochu (SAPS),
• Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka,
• Zvláštní podpora na tele masného typu,
• Zvláštní podpora na bahnice, popř. kozy, pasené na travních porostech,
• Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu,
• Zvláštní podpora na chmel,
• Oddělená platba za cukr (SSP),
• Oddělená platba za rajčata (STP),
• Platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA),
• Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě,
• Agroenvironmentální opatření (AEO).
 
Formulář Jednotné žádosti dále slouží k uvedení veškeré obhospodařované zemědělské půdy i pro zemědělce, kteří nechtějí v roce 2013 žádat o dotaci na žádné z uvedených opatření, ale povinnost deklarovat veškerou zemědělskou půdu se na ně vztahuje ve vztahu k jiným opatřením a platbám.
Součástí Jednotné žádosti 2013 nejsou Národní doplňkové platby (TOP-UP).
Jednotné žádosti i žádosti o zařazení AEO resp. žádosti o změnu zařazení AEO se podávají elektronicky nebo na místně příslušeném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé Agentury pro zemědělství a venkov – AZV) a to nejpozději do 15. května 2013.
Pro přípravu žádostí a jejich elektronické podání je připravena aplikace na Portálu farmáře SZIF (www.szif.cz/irj/portal ), kterou mohou žadatelé využít. Zde je také v sekci Nová podání/Jednotná žádost a žádosti AEO umístěna Příručka o podoře elektronické tvorby žádostí.
Prostřednictvím Portálu farmáře SZIF je pak možné učinit elektronické podání, a to buď se zaručeným elektronickým podpisem, nebo i bez elektronického podpisu s následným potvrzením do 5 dnů.
 V případě, že žadatel využije možnosti podání bez zaručeného elektronického podpisu, a to i včetně příloh, stačí již pouze do 5 dnů potvrdit podání žádosti podepsaným „Potvrzením o podání“, které je automaticky generováno na Portále. Kromě tohoto „Potvrzení“ pak již není nutné nic dokládat či posílat v papírové podobě na Oddělení příjmu žádostí a LPIS.
Využije-li však žadatel možnosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem, nemusí již v papírové podobě dokládat nic.
Případné metodické podpory a spolupráce při přípravě žádostí se žadatelům dostane také od pracovníků Oddělení příjmu žádostí a LPIS.
Ing. Vítězslav Vopava, Odbor přímých plateb a environmentálních podpor