Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny v oblasti poskytování dotací

11/03/13
smf

Informace z MZe.

Změny v oblasti poskytování dotací

Od 1. 1. 2013 došlo ke změnám v oblasti Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC), konkrétně ve standardu GAEC 2. V souvislosti s těmito změnami došlo i k úpravám v aplikaci LPIS.
Přehled změn:
    Seznam širokořádkových plodin byl rozšířen o čirok. Tato informace je nově prezentována na tiskových výstupech z registru LPIS.
    Možnost pěstování obilnin na SEO půdách bez použití půdoochranných technologií byla rozšířena o pěstování s podsevem jetelotravních směsí.
    Standard nově obsahuje výjimku pro pěstování širokořádkových plodin na malých plochách do 0,4 ha.
    Seznam specifických půdoochranných technologií byl rozšířen o technologii podrývání (pro porosty cukrové řepy).
Dodatečné informace k bodu 3 – malé plochy.
    Tyto podmínky nemusí být dodrženy na souvislé ploše s výměrou nižší než 0,4 ha, jejíž delší strana je orientována ve směru vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice do 30° a pod níž se nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, jež přerušuje odtokové linie procházející plochou širokořádkové plodiny a na kterém je žadatelem pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než širokořádková plodina, s tím, že žadatel může tento postup uplatnit pouze na jedné takto vymezené ploše nebo součet takových ploch nepřesáhne výměru 0,4 ha zemědělské půdy.
Dodatečné informace k bodu 4 – podrývání u cukrové řepy
    Zemědělec zajistí v případě této specifické půdoochranné technologie následující kroky:
        prokypří půdní profil do hloubky min. 35 cm,
        prokáže vlastnictví/pronájem kypřiče.
    Kontrolu na místě této SPT provádí SZIF. Dle své interní metodiky SZIF na místě zkontroluje, zda žadatel vlastní nebo si při realizaci SPT pronajal kypřič. Z faktury musí být zřejmé, že bylo provedeno nakypření. Dále SZIF v terénu prověří stanovenou hloubku prokypření.
      Podrobnosti kontroly a hodnocení nově nastaveného standardu GAEC 2 naleznou zemědělci v aktualizovaném Průvodci zemědělce Kontrolou podmíněnosti pro rok 2013, který bude k dispozici do termínu podávání jednotné žádosti.
Zdroj: www.eagri.cz