Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánka do Dašic

01/02/13
smf

Pozvánka na seminář Ochrana životního prostředí a krajiny v zemědělském podniku v Dašicích 20.2.2013.

Z E M Ě D Ě L S K Ý   S V A Z 
Č E S K É   R E P U B L I K Y
 
 
Vás zve na seminář
 
 
Ochrana životního prostředí a krajiny v zemědělském podniku

 
zaměřený na přehled legislativních požadavků pro ochranu životního prostředí týkajících se zemědělského hospodaření, na ochranu složek životního prostředí v zemědělském podniku a na kontrolní orgány a orgány ochrany přírody.
 
 
Cílem semináře je poskytnout účastníkům ucelený a přehledný soupis požadavků na ochranu životního prostředí a krajiny zařazených do podmíněnosti, ale i těch, které nejsou zařazeny do podmíněnosti. Dalším cílem je poskytnout informace o poškozování životního prostředí a změnách krajiny
 
 
 
Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
 
Termín a místo konání:
20.2.2013 Pivovar Dašice s.r.o., Komenského 287, 533 03 Dašice


P R O G R A M   S E M I N Á ř E

 
 
Ochrana životního prostředí a krajiny v zemědělském podniku
 
 
20.2.2013 Pivovar Dašice s.r.o., Komenského 27, 533 03 Dašice
 
8.30 – 9.00           Prezence účastníků
9.00 – 15.00
 
a.    Základní požadavky a principy ochrany životního prostředí a krajiny v ČR.
b.    Informace o poškozování a znečišťování životního prostředí a změnách krajin.
c.    Přehled legislativních požadavků na ochranu životního prostředí týkajících se zemědělského hospodaření.
d.    Ochrana složek životního prostředí v zemědělském podniku
  • Půda (eroze, kontaminace, hnojení)
  • Ovzduší (emise amoniaku a dalších znečišťujících látek)
  • Voda (OPVZ, odběr vody, hnojení a ochrana rostlin)
  • Krajina a živá příroda (ZCHÚ, NATURA 2000, ochrana dřevin rostoucích mimo les, krajinné prvky).
e.    Kontrolní orgány a orgány ochrany přírody.
f.     Ochrana životního prostředí a kontrola podmíněnosti (GAEC, SMR 1 až 5).
g.    Informační zdroje o životním prostředí ve vztahu k zemědělství (webové a mapové portály).
 
 
Lektor:                       Ing. Lubomír Smrček
 
 
Organizační pokyny a přihláška
 
Účast na semináři včetně podkladových materiálů je zdarma. Stravování bude zajištěno.   
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 15.2.2013 na adresu:
Jitka Janečková
ZS Pardubice
B. Němcové 231
530 02 Pardubice
Mobil: 607 513 049
Mail: zemsvaz.pce@volny.cz
 
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz
 
 
 
 
 
_________________________________zde oddělte_________________________________
                                                             Přihláška
na seminář „Ochrana životního prostředí a krajiny v zemědělském podniku“,
 20.2.2013 Pivovar Dašice s.r.o., Komenského 27, 533 03 Dašice
 
 
Jméno účastníka:…………………………………………………………………………………
Organizace, farma…..……………………………………………………………………………
Adresa:…………………………………………………………………………………………..
IČO:……………………………………………………………………………………………
E-mail a tel:………………………………………………………………………………………
 
 
Podpis účastníka: