Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace České společnosti rostlinolékařské (ČSR) o kurzech odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.

23/01/13
smf

Informace České společnosti rostlinolékařské (ČSR) o kurzech odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Zdroj: ČSR

Informace České společnosti rostlinolékařské (ČSR) o kurzech odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.
 
Vážení agronomové, farmáři, soukromě hospodařící zemědělci, lesníci, zahradníci, pracovníci služeb a výzkumu i další, kteří pracujete s přípravky na ochranu rostlin v rámci podnikání, dovoluji si Vás upozornit na změny v legislativě týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
V letošním roce byla přijata novela (zákon č.199/2012 Sb.), která pozměnila § 86 původního zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči. Tato nová změna zákona zcela mění dosavadní způsob odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Mění se i podmínky pro nákup přípravků.
Podle této nové úpravy je od 1. 1. 2013 ustavena odborná způsobilost do tří stupňů:
1. stupeň musí povinně absolvovat všichni manuální pracovnici (traktoristé, obsluhy postřikovačů a pomocnici při práci v ochraně rostlin, obsluhy mořiček, skladníci, pracovníci v lesích a údržbě veřejné zeleně, kteří aplikují přípravky apod.) kurz v délce 12 vyučovacích hodin. Tento kurz organizují a provádějí organizace pověřené Mze. Po absolvování tohoto kurzu obdrží účastníci osvědčení o odborné způsobilosti 1. stupně. (Držitelé tohoto osvědčení musí pracovat pod dohledem osoby s osvědčením 2. nebo 3. stupně). Dále kurz mohou absolvovat OSVČ, kteří pracují s přípravky na ochranu rostlin v rámci podnikání, ale současně musí mít podepsanou platnou smlouvu o odborném dohledu osoby s osvědčením II. stupně.
2. stupeň je povinný pro osoby, které řídí a plánují činnost v ochraně rostlin, nakupují přípravky, (agronomové, farmáři, lesníci) vykonávají dohled nad držiteli osvědčení 1. stupně. 2. stupeň je povinný i pro OSVČ, kteří pracují s přípravky na ochranu rostlin v rámci podnikání. Tyto osoby musí absolvovat 15 hod. kurz u organizace pověřené MZe a test u SRS.
3. stupeň je určen pro distributory přípravků a poradce a sestává se z testu a ústní zkoušky u SRS.
Platnost všech nových osvědčení je 5 let od data vydání.
 
Tyto nové předpisy však neruší dřívější platnéOsvědčení o odborné způsobilosti vydané po vykonané zkoušce u SRS. Tato osvědčení nepozbývají platnost a platí do data uvedeného na osvědčení.
 
Mezi organizace pověřené MZe k organizování těchto kurzů patří i Česká společnost rostlinolékařská, Rostlinolékaři Střední Čechy. Jsme pověřený subjekt čj. 233370/2012 – MZe – 17013, číslo pověření organizace: 00404.
Máte-li zájem o kurz odborné způsobilosti pro získání osvědčení prvního nebo druhého stupně nebo o doplňující kurz pro prodloužení platnosti stávajícího osvědčení pro vaše pracovníky, pozvánky a přihlášky na jednotlivé kurzy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.rostlinolekari.cz.
 
Za Středočeskou pobočku České společnosti rostlinolékařské  Ing. Jaroslava Čechová
 
Východočeská pobočka připravila kurzy na měsíc únor:
Ústí nad Orlicí – 19. a 20. února 2013
Javorník u Svitav – 26. a 27. února 2013
Další informace a kontakty naleznete v pozvánce
 
 
Podrobnější informace je možno získat také na webových stránkách SRS nebo MZe.
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinne-komodity/prechodne-obdobi-po-zmene-podminek-pro.html
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/odborna-zpusobilost/
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/odborna-zpusobilost/nova-legislativa-odborna-zpusobilost.html
http://eagri.cz/public/web/srs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2013_prechodne-obdobi-po-transformaci.html