Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Domácí porážky skotu snazší

30/01/13
smf

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28. 1. 2013

Domácí porážky skotu snazší

Hned druhý právní předpis, který byl v tomto roce publikován ve sbírce zákonů (nese tedy číslo 2/2013), je vyhláška, která zase o něco usnadní život drobným zemědělcům. Jedná se o vyhlášku Ministerstva zemědělství, která závazně stanovuje, co musí žadatel o domácí porážku skotu oznámit Krajské veterinární správě. Domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců, ale i jelenovitých z farmových chovů, je v ČR povoleno provádět od ledna loňského roku.

Administrativní podmínky jsou pouze dvě: Chovatel musí požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o povolení provádět domácí porážky výše vyjmenovaných zvířat, které mu je uděleno na dobu 3 let, a pak musí každou jednotlivou porážku oznámit téže krajské veterinární správě nejméně 7 dní předem. Nová vyhláška pak stanovuje, jaké přesně údaje musí být krajské veterinární správě v obou případech sděleny. Kromě identifikace chovatele, který chce domácí porážku provádět a krajské veterinární správy, která je o povolení žádána, je třeba do žádosti uvést telefonní nebo e-mailové spojení na chovatele, adresu hospodářství, popřípadě jiné určení místa, kde se nachází hospodářství, pokud adresu nelze uvést, a registrační číslo hospodářství.
     V oznámení domácí porážky je třeba krajské veterinární správě sdělit zejména datum a čas domácí porážky, počet, druh a identifikační číslo poráženého zvířete a v případě skotu také datum narození. Je-li porážen skot, tak i způsob neškodného odstranění (likvidace) specifikovaného rizikového materiálu, tedy zejména střev, lebky a páteře.
     Pro usnadnění orientace v těchto požadavcích vytvořila Státní veterinární správa pro zemědělce formuláře žádosti i oznámení, které splňují všechny požadavky nové vyhlášky. Lze je stáhnout z internetových stránek Státní veterinární správy www.svscr.cz v sekci formuláře ke stažení. Formuláře je možné vyplnit a podepsané zaslat běžnou poštou anebo je odeslat v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na e-mail příslušné krajské veterinární správy. K žádosti o povolení domácí porážky je nutné uhradit správní poplatek ve výši 200,- Kč, například formou kolku.
     Pro úplnost dodáváme, že pro domácí porážky jiných zvířat než je skot a jelenovití z farmových chovů se nic nemění a lze je provádět stejným způsobem jako doposud. Tudíž i nadále je možné porážet pro spotřebu v domácnosti chovatele prasata a samozřejmě i drůbež, králíky, ale i ovce a kozy, bez oznámení místně příslušné krajské veterinární správě. Jen je třeba dodat, že produkty, maso, z domácí porážky lze použít pouze v domácnosti chovatele, tedy je není možné uvádět do oběhu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR