Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánka na seminář do Dašic

18/12/12
smf

Pozvánka na seminář do Dašic dne 15.1.2013.

Z E M Ě D Ě L S K Ý   S V A Z 
Č E S K É   R E P U B L I K Y
 
 
Vás zve na seminář
 
 
 
Nové požadavky na hospodaření v zemědělském podniku z hlediska ochrany vody a půdy
 
zaměřený na hospodaření ve zranitelných oblastech, nakládání se závadnými látkami, zejména s hnojivy v zemědělském podniku a aktuální změny v legislativě ČR.
 
 
 
Cílem semináře je zvýšit účastníkům úroveň znalostí o ochraně půdy a vod v zemědělském podniku a seznámit účastníky s platnou legislativou, jež je i součástí cross compliance.
 
 
Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
 
Termín a místo konání:
15.1.2013 Pivovar Dašice s.r.o., Komenského 287, 533 03 Dašice

P R O G R A M   S E M I N Á ř E

 
 
Nové požadavky na hospodaření v zemědělském podniku z hlediska ochrany vody a půdy
 
 15.1.2013 Pivovar Dašice s.r.o., Komenského 27, 533 03 Dašice
 
8.30 – 9.00           Prezence účastníků
9.00 – 15.00
 
Změny v nitrátové směrnici od roku 2012
Informace o změnách vymezení zranitelných oblastí, seznámení se změnami způsobů hospodaření – 3. akční program nitrátové směrnice od roku 2012.
Aktuální změny v legislativě týkající se ochrany vod
Seznámení s požadavky nové legislativy v oblasti nakládání se závadnými látkami.
Změny v legislativě týkající se skladování organických a statkových hnojiv
Změny normativů produkce statkových hnojiv a živin od různých druhů hospodářských zvířat, v závislosti na způsobech ustájení. Nové normativy pro obsahy živin v digestátu z BPS a v jednotlivých složkách kejdy po separaci (separát, fugát).
Plány hnojení, evidence hnojení
Vypracování plánů hnojení jednotlivých plodin, založených na očekávané potřebě živin, zásobení živin z půdy a z dalších zdrojů.
Péče o půdní úrodnost.
Protierozní opatření (GAEC 1, 2) a principy udržování vhodného obsahu a kvality organické hmoty v půdě (GAEC 3). Zabránění nadlimitního přívodu těžkých kovů a dalších polutantů do půdy.
 
Lektor:                     Ing. Jan Klír, CSc.
Ing. Lada Kozlovská
Ing. František Smítal
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 
 
 
Organizační pokyny a přihláška
 
Účast na semináři včetně podkladových materiálů je zdarma. Stravování bude zajištěno.   
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 12.1.2013 na adresu:
Jitka Janečková
ZS Pardubice
B. Němcové 231
530 02 Pardubice
Tel.: 466 736 125 , mobil 607 513 049
Mail: zemsvaz.pce@volny.cz
 
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz
 
 
 
 
 
_________________________________zde oddělte_________________________________
Přihláška
na seminář „Nové požadavky na hospodaření v zemědělském podniku z hlediska ochrany vody a půdy“,
15.1.2013 Pivovar Dašice s.r.o., Komenského 27, 533 03 Dašice
 
 
Jméno účastníka:…………………………………………………………………………………
Organizace, farma…..……………………………………………………………………………
Adresa:…………………………………………………………………………………………..
IČO:……………………………………………………………………………………………
E-mail a tel:………………………………………………………………………………………
 
 
Podpis účastníka: