Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evropské události v oblasti zemědělství – 5.týden 2012

09/02/12
smf

EVROPSKÉ UDÁLOSTI V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ v 5. týdnu 2012. Zdroj: MZe

EVROPSKÉ UDÁLOSTI V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ
5. TÝDEN 2012
  • Ministr zemědělství a potravinářství UK Jim Paice uskutečnil dne 30. 1. pracovní návštěvu Prahy. S panem ministrem Petrem Bendlem zde jednal o budoucí podobě SZP. Oba ministři se mj. shodli v odmítání cappingu a vyčlenění 7 % půdy na ekologické účely. Dále hovořili o mezinárodní smlouvě o posílené hospodářské unii a rovněž o tom, jak postupovat proti zemím, které nesplnily směrnici zakazující chov nosnic v neobohacených klecových systémech.
  • CZ podpořila společný dopis 18 ČS k menšinovému použití přípravků na ochranu rostlin. Společný dopis 18 ČS (BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, PT a RO) byl na DG SANCO a DG AGRI zaslán dne 31. 1. ČS apelují na EK, aby rychle vytvořila podpůrný rámec k zajištění použití některých přípravků na ochranu rostlin (PPPs) v případech, kdy v konkrétním ČS je použití PPPs omezeno na rostliny nebo rostlinné produkty, jež se v daném ČS nepěstují ve velkém rozsahu (množstevní omezení) nebo jsou pěstovány ve velkém rozsahu, ale zároveň existuje výjimečná potřeba ochrany těchto rostlin (specifické omezení druhové). Pro ČS je důležité, aby byla zachována zemědělská rozmanitost (plodiny okrajového významu udržují také identitu daných lokalit) a ochrana životního prostředí a také přihlédnuto k zájmu spotřebitele.
  • EP na plenárním zasedání přijal dne 2. 2. usnesení k návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) 1924/2006, pokud jde o seznam výživových tvrzení. Výbor se v usnesení staví proti přijetí návrhu nařízení EK a vyzývá Komisi, aby předložila pozměněný návrh předpisu. Návrh nařízení se tedy nyní vrací Komisi k přepracování. V současné době mohou firmy používat speciální značení pro potraviny, které obsahují minimálně o 30 % tuku, cukru nebo soli méně než jiné srovnatelné výrobky. Dle návrhu nařízení EK by firmy v případě, že u konkrétního výrobku změní recepturu, mohly na obalu nově uvést, že produkt obsahuje o 15 % méně cukru, soli nebo tuků, než původní výrobek. Nové značení by dle MEPs mohlo vést k matení či klamání spotřebitele.
  • -Horní komora UK parlamentu, Sněmovna lordů, zaslala dne 1. 2. dopis komisaři D. Cioloşovi, v němž vyjadřuje svůj pohled na legislativní návrhy EK na reformu SZP.1 V dopise vítá pozitivní změny navržené pro II. pilíř směrem k větší podpoře inovací, avšak je velmi zklamána celkovým nedostatkem ambice reformního balíčku. Za zklamání považuje neúspěch učinit zásadní redukci celkového zemědělského rozpočtu. Podporuje větší snížení přímých plateb spolu s ambicióznějším převodem prostředků pro II. pilíř. Navzdory nesouhlasu UK vlády se zastropováním přímých plateb dle velikosti podniků, Sněmovna lordů v dopise uvádí, že by byla ochotna podpořit návrh počítající s použitím prostředků získaných z cappingu pro inovace v rámci II. pilíře. Co se týče návrhu na ozelenění, zde spatřuje nedostatek flexibility. Upřednostňuje opatření greeningu definovaná na národní či regionální úrovni.
  • Na zasedání ad-hoc pracovní skupiny pro GMO dne 30. 1. byl delegacím představen upravený návrh směrnice umožňující zákaz či omezení pěstování GMO na území ČS. Pracovní dokument PRES navrhuje proceduru, ve které by mohl ČS na základě dohody se žadatelem rozhodnout o omezení pěstování GMO na svém území ještě před vydáním povolení na úrovni EU. V případě neshody by rozhodnutí přešlo na úroveň komitologického výboru. Rozhodnutí ČS by pak bylo zapracováno do finálního povolení EU. Delegace ve svých vystoupeních přivítaly snahu o změnu přístupu k řešení dané problematiky, návrh DK PRES však zatím zkoumají. Další PS se uskuteční dne 10. 2. Stále přetrvává záměr dosáhnout politické shody na zasedání Rady ENVI dne 9. 3.
  • Ve dnech 2. a 3. 2. se v Kodani uskutečnila konference na téma „Budoucí inspekce masa“ zaměřená na bezpečnost potravin a modernizaci inspekce masa. DK během svého předsednictví plánuje také další konference zaměřené na bezpečnost potravin a welfare zvířat. Ve dnech 29. 2. – 1. 3. se bude konat konference ke strategii EU pro ochranu a dobré životní podmínky zvířat, ve dnech 14. – 15. 3. se pak uskuteční konference k řešení problémů antimikrobiální rezistence.
  • EK navrhla rozšíření seznamu 33 znečišťujících látek, které jsou monitorovány a kontrolovány v povrchových vodách EU, o dalších 15 chemikálií. Jedná se o průmyslové chemické látky, látky používané v biocidech, farmaceutických přípravcích a přípravcích na ochranu rostlin (aclonifen, bifenox, cypermethrin, dikofol, heptachlor, chinoxyfen). Byly vybrány na základě vědeckých důkazů prokazujících, že mohou představovat významné zdravotní riziko. Návrh EK bude nyní předán Radě a EP.
  • EK v současné době dokončuje studii dopadů biopaliv na změny klimatu. Pracovní verze dopadové studie naznačuje, že pokud se zohlední více faktorů, mohou biopaliva vyráběná z řepky, sójových bobů nebo palmového oleje způsobovat vyšší emise skleníkových plynů než klasický benzín a nafta. Energetické plodiny se totiž často pěstují v rozvojových zemích, kde zabírají půdu, která se dosud využívala k pěstování plodin pro výrobu potravin. Takto ztracené plochy zemědělské půdy si pak zemědělci v procesu známém jako „nepřímá změna využívání krajiny“ (ILUC) kompenzují kácením tropických pralesů nebo vysoušením mokřin.
  • – Dne 31. 1. proběhla v Paříži přípravná konference ke konferenci udržitelného rozvoje Rio+20, která se bude konat v červnu v Rio de Janeiru. Přípravná konference měla za cíl představit FR prioritu, kterou je podpora založení Světové organizace životního prostředí, o níž by mělo být rozhodnuto v rámci brazilské konference.

          Sekce vnějších vztahů MZe, 6.2.2012