Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotaz a odpověď

14/02/12
smf

Odpovědi na dotazy k problematice plnění standardu GAEC 3 a  dodržení limitů dusíku k plodinám ve zranitelných oblastech. zdroj: VÚRV v.v.i.
 

Dotaz 1:
Podle GAEC 3 je nutné minimálně na 20 % výměry orné půdy zemědělského podniku aplikovat tuhá statková hnojiva ve stanovené minimální dávce nebo pokrytí této plochy porostem vyjmenovaných plodin. Při plnění této podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin (např. slámy) není stanovena minimální dávka.
Žádám o vysvětlení pojmu „ponechané produkty při pěstování rostlin“ a o informaci o jejich použití a evidování.
 
Odpověď 1:
Podle zákona o hnojivech (zákon č. 156/1998 Sb.) jsou produkty při pěstování kulturních rostlin považovány za statková hnojiva. Jedná se tedy o hlavní či vedlejší produkty, které poskytují účinné množství živin pro výživu kulturních rostlin a pro udržení nebo zlepšení půdní úrodnosti za účelem příznivého ovlivnění výnosu či kvality produkce. Do této skupiny statkových hnojiv patří např. sláma z obilovin nebo řepky, případě chrást řepy, dále také plodiny či meziplodiny pěstované na zelené hnojení. Tyto zbytky po zapravení dodávají do půdy především organickou hmotu. Ačkoliv zákon o hnojivech povinně stanovuje evidovat pouze zapravení slámy, pro účely splnění GAEC 3 je nutné evidovat veškeré zapravení těchto skliditelných rostlinných zbytků do půdy. Evidence se provádí bez uvedení množství hmoty a bez přepočtu na živiny.
Dotaz 2:
Musím v kalendářním roce dodržovat limity hnojení jednotlivých plodin, např. u řepky 240 kg N/ha? Platí to pro celé území ČR?
Odpověď 2
Limity hnojení k plodinám jsou stanoveny v § 7 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., v platném znění a vztahují se pouze k plodinám pěstovaným ve zranitelných oblastech. Je stanoveno, že "při hnojení jednotlivých plodin je nezbytné dodržet limity stanovené v příloze č. 3". To znamená, že se limity vztahují k době pěstování plodiny, včetně přípravy k založení porostu a nikoliv ke kalendářnímu roku. Do limitu se tedy počítá veškeré hnojení, které je směrováno k plodině, tedy již od sklizně předplodiny. Jedinou výjimkou je hnojení za účelem podpory rozkladu slámy a hnojení k meziplodině. Přívod N z minerálních hnojiv se do limitu hnojení započítává ze 100 %. U statkových a organických hnojiv se do limitu započítává z jejich celkového dusíku 40 % (hnůj apod.) nebo 60 % (kejda apod.). Jde o část dusíku využitelnou v prvním roce, tedy první plodinou po aplikaci těchto hnojiv. Uvedené koeficienty jsou stanoveny pro účely kontroly jako průměrné, bez ohledu na rozdílnou účinnost N např. z kejdy podle doby její aplikace. Stejně tak se pro účely tohoto nařízení nezapočítává např. u hnoje dusík účinný druhým rokem.
Navržené změny zranitelných oblastí od roku 2012 naleznete na  webové stránce nitrátové směrnice.
zdroj: www.vurv.cz