Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vláda schválila novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání

05/01/12
smf

Tisková zpráva MZe.

Vláda schválila novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání
Upřesnění požadavků na kvalifikaci osob, které usmrcují zvířata, nebo pracují s pokusnými zvířaty, stejně jako upřesnění stávající právní úpravy zvláštního opatření, obsahuje novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou dnes schválila vláda. Dalšími změnami v zákoně jsou nové sankce propadnutí zvířete nebo zákaz chovu. Pokud je to nezbytné pro ochranu zvířat a věc nesnese odkladu, umožňuje novelizace zákona o Policii ČR vstup jejím členům do obydlí.
Hlavním důvodem novelizace zákona je nutnost adaptovat právní řád České republiky na nařízení Rady (ES) o ochraně zvířat při usmrcování, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, a naplnit směrnici Evropského parlamentu a Rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Termín pro dosažení souladu je 10. listopadu tohoto roku, účinnost právních předpisů je stanovena od 1. ledna 2013. Pokud ČR požadavky nesplní, hrozí jí ze strany EU finanční a obchodní sankce.
V souvislosti se zvyšujícími se požadavky EU na kvalifikaci osob, které zvířata usmrcují, nebo s pokusnými zvířaty pracují, novela upřesňuje požadavky na vzdělání a odbornou přípravu včetně požadavků na školicí pracoviště. „Nově je tak upravena kompetence Ministerstva zemědělství vydat, pozastavit nebo odejmout těmto pracovištím akreditaci. Dosud jsme neměli možnost ovlivnit kvalitu školicích pracovišť, ani možnost odmítnout s nimi spolupracovat, pokud by nepracovala kvalitně,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.
Díky nové sankci zákazu chovu bude možno zabránit osobám, které zvířata opakovaně týraly, v dalším chovu zvířat a tedy rovněž i v dalším porušování právních předpisů, což zásadním způsobem přispěje ke zlepšení ochrany zvířat.
     Dalším novým postihem je propadnutí týraného zvířete. Díky této sankci bude možné toto zvíře majiteli odebrat a předat osobě, která mu zajistí řádnou péči. „V tomto případě chovateli zanikne vlastnické právo k týranému zvířeti. Dosud bylo možné pouze umístit zvíře do náhradní péče,“ uvedl ministr Bendl. Majitelé však za ni mnohdy nebyli ochotni platit, a náklady tak nesl obecní úřad obce s rozšířenou působností, který o umístění zvířete do náhradní péče rozhodl.
    Novela dále upřesňuje právní úpravu zvláštního opatření, především umísťování týraných zvířat do náhradní péče. Na základě poznatků z praxe, kdy je současná úprava kritizována jako časově náročná, se zavádí předběžná náhradní péče, díky které bude možné rychle a efektivně zabránit dalšímu týrání zvířete.
    Je-li to nezbytné pro ochranu zvířat a věc nesnese odkladu, budou nově moci policisté vstupovat i do bytů či domů majitelů týraných zvířat. Dosud mohli jen na pozemek, do nebytových prostor, provozoven a automobilů. Aby byla ústavně zaručená nedotknutelnost obydlí dotčena co nejméně, vstup bude umožněn výhradně policistům, nikoliv obecní policii, pracovníkům krajských veterinárních správ nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, ani pracovníkům ochranářských organizací. 
Kateřina Böhmová,  ředitelka Odboru komunikace MZe
zdroj: www.eagri.cz, 4.1.2011