Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Používání POR v OPVZ

15/12/11
smf

Informace o používání přípravků na ochranu rostlin v ochranných pásmech vodních zdrojů

Informace o používání přípravků na ochranu rostlin v ochranných pásmech vodních zdrojů
 
Tisková zpráva – Ochranná pásma vodních zdrojů jsou stanovována a vyhlašována podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Přípravek na ochranu rostlin je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně povrchového anebo podzemního zdroje vody na základě posouzení rizik z použití přípravku. Základem pro toto posouzení jsou závěry hodnocení účinné látky vypracované Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a výsledky experimentálních studií předložených žadatelem o registraci.
 
Přípravek na ochranu rostlin s platnou registrací může být označen dle rozhodnutí o registraci jednou z následujících vět:
1.      Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní anebo povrchové vody.
2.      Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní anebo povrchové vody pro  
         některé plodiny.
3.      Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
4.      Nezařazeno (tj. dosud neproběhlo přehodnocení přípravku z hlediska použití v OP II. stupně).
5.      PHO 1 – Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod. Není-li 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo.
6.      PHO 2 – Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemích vod. Není-li 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo. Ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů může být přípravek použit za těchto podmínek:
1.      mimo období, kdy lze očekávat do 24 hodin dešťové srážky,
2.      s výjimkou vnitřní části 2. PHO povrchového zdroje vod, který slouží přímo k odběru vodárnami,
3.      za předpokladu, že bude dodržen 50 m široký neošetřený pás směrem k vodnímu toku nebo 10 m směrem k nejbližšímu odvodňovacímu kanálu a vyloučení svažitých pozemků (nad 15 °), kde je riziko splachu do povrchových vod,
4.      je zajištěn zvýšený dozor, případně sledování reziduí v indikovaných případech,
5.      je důsledně zohledněn rozsah zaplevelení a nezbytnost ošetření daných pozemků.
7.      PHO 3 – Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod. Není-li 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo).
8.      PHO 4 – Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod. Není-li 2. pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je přípravek vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochrany. Přípravek se nesmí aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán).
9.      PHO 5 – Přípravek je vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod a v 3. pásmu hygienické ochrany vodárenských nádrží. Přípravek není dovoleno aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán) a nesmí být použit na pozemcích k pěstování surovin, určených pro výrobu dětské výživy a krmiv.
10. PHO 6 – Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod. Pokud není pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochrany. Přípravek je zakázáno používat jako celoplošný postřik v blízkosti vodotečí.
Přípravky povolené SRS v současné době jsou označovány na základě zařazení z hlediska ochrany vodních zdrojů a podle přípustnosti použití v pásmech ochrany vodních zdrojů jednou z vět uvedených pod bodem 1 až 4.
 
Počet povolených přípravků s označením PHO 1, PHO 2 a PHO 3 se týká v roce 2011 sedmi obchodních názvů. Jejich seznam lze nalézt v on-line „Registru přípravků na ochranu rostlin“ na webových stránkách SRS (Vyhledávání v registru – Výběr dle omezení pro použití – Výběr ze všech hodnocených údajů – Ochranná pásma vod – zatrhnutí políčka „Ano“ u vět PHO 1 až PHO 6 současně a potvrdit výběr – Vyhledat).
Subjekty, které hospodaří na pozemcích nacházejících se v II. stupni OPVZ či ve vnitřní anebo vnější části II. stupně ochranného pásma povrchových anebo podzemních zdrojů vod (označené jako PHO) nesmí na těchto pozemcích použít přípravky označené na etiketě jako vyloučené z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní anebo povrchové vody ani přípravky označené PHO 1, PHO 2, PHO 3, PHO 4, PHO 5 a PHO 6, které byly takto zaregistrovány před rokem 1998.
 
SRS v roce 2011 při své kontrolní a dozorové činnosti v případě ochranných pásem vodních zdrojů zohlední právní výklad Ministerstva životního prostředí ze dne 22. prosince 2010 k pojmům „ochranná pásma vodních zdrojů“ (OPVZ) a „pásma hygienické ochrany“ (PHO). Právní výklad lze nalézt zde.
 
Při kontrolách používání POR v OPVZ a PHO v roce 2011 bude SRS vycházet z mapových podkladů v LPIS.
 
Odborný garant:Ing. Andrea Blažková, tel. 545 110 479, mob. 724 247 338, andrea.blazkova@srs.cz.
Zdroj: www.eagri.cz , 7.4.2011